Hétvége

2009.04.12. 08:42

Húsvét - Az üdvösség tökéletessége

ZH - Húsvét a Krisztus-követő emberek számára a legnagyobb és legjelentőségteljesebb ünnep. Az Atya föltámasztotta Őt a sírból, hogy az elmúlásnak értelmet adjon, és a Gonosz hatalma fölött győzedelmeskedjen.

Az Olvasó

Ne féljetek - hangzott el Jézus ajkáról e köszöntés. A Feltámadott művének teljes tartalmát belesűríti e két szóba. A boldog emlékű nagy II. János Pál pápa is mottóul használta 2001-ben e jézusi szavakat. Hiszem-e, hogy Jézus Krisztus valóban az életem igaz és egyedüli irányítója, értelme? Hiszen az a béke, melyet Ő hozott és most is ajándékoz, nem más, mint az üdvösség örömének és valóságának ajándéka. Az Isten Fia pedig azért vállalta a megtestesülést, a nyilvános működést, a szenvedést és a kereszthalált, hogy az üdvösség művét tökéletessé tegye számunkra. 

A béke Isten szeretetének kiáradása, mely, ahogyan azt az Anyaszentegyház tanítja, nem a fegyverek hallgatása, vagy a háború rémének elkerülése, nem a negatív tapasztalás hiánya, hanem gazdagodás Istenben, az ő szeretetében, mérhetetlenül pozitív töltekezés, beleöltözködés Krisztusba, vagyis egy teljesen új élet. A valódi békesség, vagy még helyesebben az evangéliumi békesség lényegi vonatkozásai a következők: látni az Úr sebhelyeit, melyek gyógyulást szereztek számunkra. Ő megmutatta nekik kezét és oldalát . Mindig megrendítő szembetalálni önmagunkat azokkal a jelekkel, melyek mások irántunk való szeretetének és jóindulatának kifejezői. 

Ezért értékes pillanatok számunkra, amikor szüleink elfáradt kezeit szemléljük. Mert ezek a kezek értünk fáradtak. Látni Jézus sebhelyeit kezén, lábán és oldalán, mindig figyelmeztet mindnyájunkat az Ő szeretetének visszavonhatatlan valóságára. És bármi történik is életünkben, ezek a sebek számunkra utat mutatnak a kiengesztelődés és újjászületés felé. Ezen sebeket viselte a világon először Assisi Szent Ferenc atyánk is, aki nemcsak lélekben, hanem külsőleg is hasonlóvá akart válni Krisztushoz. (La Verna 1224.) A másik húsvétot jellemző kifejezés az öröm. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat . Az emberi szívből tisztán fölfakadó öröm, a leghitelesebb kifejezője a békének. Botticelli: Krisztus sírba tétele, részlet (Milánó, Museo Poldi Pezzoli)

Ennek az örömnek nem anyagi gyarapodás, vagy e világi haszon a forrása, ahogyan azt oly gyakran látjuk a mai ember életében. Ez az öröm a magasabb lelki értékek befogadásából születik, függetlenül anyagi helyzetünktől. Azért örülünk, mert azzal találkozunk, aki mindenekfölött szeret bennünket úgy, ahogyan vagyunk. Nem az ajándéknak, hanem valójában az ajándékozónak örülünk. Ő tölti be lelkünket békességgel jelenléte által. Jézus nélkül sem az apostolok, sem mi nem vagyunk képesek megvallani mások előtt Isten irántunk való szeretetét, a húsvéti béke ajándékát. A Szentlélekkel eltelve kezdtek el beszélni a többiek Tamásnak Jézus feltámadásáról. Ezért jön hozzá is el Jézus, hogy föltárja előtte a húsvét értelmét. 

Számunkra is így válik hitelessé és tartalmassá az ajándék és a feladat, amit húsvétban kapunk. Ajándék, mely az öröm és a béke befogadását jelenti. Feladat és felelősség, mely a befogadott béke megosztását, továbbadását jelenti. Bennünk is a győzelem a világ fölött nem más, mint a szeretet cselekedeteiben megmutatkozó elkötelezett hit. Ezzel a hittel vihetünk valódi, evangéliumi békét mindazok életébe, akikhez Jézus küld bennünket a föltámadás fényében. Az egy szív, egy lélek közössége meghatározta az első keresztények életét. Mennyire szükséges ma is a másikra való odafigyelés, a másik ember szükségének, gondjainak meglátása és szeretetben való gyógyítása! A közösség építése családban, egyházban, társadalomban. 

Az összetartozás tudatának munkálása, az egymásért érzett és megélt felelősségtudat állandó gazdagítása. Húsvét szükségszerű következménye vagy gyümölcse az elmélyültebb szolidaritástudat megélése. A fejlődő társadalmakban, a világ mai közösségtudatában nagy szükség van az elembertelenedő világ újraevangelizálására és megszentelésére, így Krisztus békéjének közvetítésével. A föltámadás napján határozzuk el, hogy ezentúl jobban odafigyelünk azokra az emberekre - legyen az rokon, barát, diáktárs, munkatárs vagy idegen -, akikkel találkozom, mert csak így mondhatom el magamról, hogy valóban keresztény/keresztyén, azaz Jézus Krisztus barátja és követője vagyok, aki számára a legnagyobb dolog vált valósággá húsvétkor: Krisztus győzelme a Gonosz fölött. 


P. Rácz Piusz OFM

Ezek is érdekelhetik