Hírek

2011.06.22. 15:53

Téves volt az információ: a Magyar Olajipari Múzeum sorsa nem bizonytalan

A Göcseji Múzeum működési engedélyének módosítása, s a gyűjtőkör kiszélesítéséről való döntés közben a megyei közgyűlés ez irányú előterjesztése azt állította, úgy tudják, a Magyar Olajipari Múzeum jövője bizonytalan, ezért is indokolt a fenti döntés. De ez még sincs így.

Arany Horváth Zsuzsa

Mint arról a június 10-én zajlott megyei közgyűlés után beszámoltunk, a Göcseji Múzeum gyűjtőkörét technika-történeti területre is kiterjesztette a fenntartó, s indokként a zalaegerszegi Magyar Olajipari Múzeumra vonatkozó fenti információt is szerepeltette.  Lapunkhoz  ezután fordult helyreigazító tartalmú levéllel az olajipari múzeum kuratóriuma. 

Azt írják:
A hírt sokan meglepetten olvasták, s megdöbbenéssel értesült a leírtakról a Magyar Olajipari Múzeumot (MOIM) működtető MOIM Alapítvány kuratóriuma is. Az Alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Dank Viktor olajgeológus, egyetemi tanár tájékoztatott, a MOIM helyzete 2011-ben sem látszik rosszabbnak, mint korábban. A múzeum munkaterv szerint, igaz, rendkívül takarékosan végzi munkáját. Folyik a gyűjtemények gyarapítása, a tudományos feldolgozó munka, a karbantartó- és restaurátormunka, a terület parkosítása. Az év végéig három-négy ipartörténeti könyv megjelenése várható. Szeptember elején nyílik a kőolaj-feldolgozóipar vázlatos történetét bemutató új állandó kiállítás, és felavatják dr. Gráf László (1911-1968) olajvegyész bronz mellszobrát.
A májusban megnyílt, dr. Papp Simon - a magyar olajipar megalapítója - életét bemutató kiállításon túl négy-öt tárlatot rendeznek szeptember végéig.  A MOL Csoport nem szándékozik megszüntetni a Magyar Olajipari Múzeum, mint Európa második-harmadik legjelentősebb olaj- és gázipari múzeumának a támogatását.

Minderről megkérdeztük a szóban forgó megyegyűlési  előterjesztést jegyző Manninger Jenőt, a közgyűlés elnökét.
- A működési engedély módosításának  előkészítése során érkezett ilyen értelmű információ hozzánk, de természetesen nagyon örülünk, ha a Magyar Olajipari Múzeum működése stabil. Senkit nem akartunk ezzel a mondattal kellemetlen helyzetbe hozni, de úgy tudtuk, hogy a minisztériumi és a vállalati támogatások is évről évre csökkennek, nekünk Zalában pedig értelemszerűen nagyon fontos az értékes, ipartörténeti jelentőségű gyűjtemény és a múzeum tevékenysége. Ezért tért ki erre az előterjesztés  - mondta Manninger Jenő.

 

OLDALTÖRÉS: Az előterjesztésAz előterjesztés változatlan formában (Forrás: zalamegye.hu)A Göcseji Múzeum működési engedélyének módosításaAz előterjesztés változatlan formában (Forrás: zalamegye.hu)A Göcseji Múzeum működési engedélyének módosításaAz előterjesztés változatlan formában (Forrás: zalamegye.hu)A Göcseji Múzeum működési engedélyének módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

A Zala Megyei Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: törvény) 45.§ (1) bekezdése alapján a kulturális javak gyűjtéséről, őrzéséről, tudományos feldolgozásáról és bemutatásáról, a régészeti örökség védelméről múzeumi szervezet fenntartásával gondoskodik.

A megyei múzeumi szervezet intézményrendszerén belül az alábbi, különböző szakmai besorolású, önálló működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények működnek:

- Göcseji Múzeum,
- Thúry György Múzeum,
- Balatoni Múzeum,
- Göcseji Falumúzeum.

Az intézmények működésével kapcsolatban fontos átgondolni, hogy a jövőben milyen szakmai feltételek mellett, illetve milyen keretek között működjenek múzeumaink, továbbá a tavalyi év során hatályba lépett a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I.14.) OKM rendelet (továbbiakban: rendelet), mely többek között tartalmazza az engedély kiadásának szakmai feltételeit.

Szükséges, hogy a megyei múzeumi intézményrendszeren belül a céljainknak és az előírásoknak megfelelően biztosítsuk az egyes múzeumok folyamatos és rendeltetésszerű működését.

A rendelet 8. § a) pontja előírja, hogy a megyei múzeum gyűjtőkörében legalább öt szakágban – ezen belül kötelezően régészet, történeti muzeológia, képzőművészet, néprajz – folytat tevékenységet.

Jelenleg azonban a megyei, azaz a Göcseji Múzeum 1975. december 31-én kiadott működési engedélyében csak és kizárólag a rendeletben előírt, kötelező négy szakág szerepel.

Ugyanakkor a múzeum tevékenységében fontos szerepet kap a megyében fellelhető ipari és technikatörténeti eszközök, emlékek felkutatása és megóvása: vasúttörténet, balatoni hajózás története, Kis-Balaton vízszabályozása és vízgazdálkodása, kartográfiai dokumentumok gyűjtése, továbbá a határ mentén húzódó magyar Maginot-vonal tárgyi emlékei, valamint a csatatér-kutatás.

A Göcseji Falumúzeum szomszédságában, a Zala Megyei Önkormányzat tulajdonában álló területen, egy alapítvány gondozásában működik a megye legjelentősebb ipari-technikatörténeti múzeuma, a Magyar Olajipari Múzeum, melynek jövője nagyon bizonytalannak látszik, így az eddigieknél szorosabb együttműködés indokolt a szervezeteink között.

Mindezek kiemelt kezeléséhez és megvalósításához szükséges, hogy a megyei múzeumi szervezet gyűjtő tevékenysége – a jelenleg is meglévő gyűjteményi anyag bázisán – kiterjedjen az ipari és technikatörténeti emlékekre, gyűjteményi feldolgozásukra, valamint a tematikusan hozzá közel álló és már beleltározott iparművészeti dokumentumokra.

Fentiek alapján indokolt a megyei múzeum gyűjtőkörének kibővítése egy ötödik és egy hatodik, az ipar- és technikatörténeti és az iparművészeti szakágakkal.   

A törvény 39. § (4) bekezdése szerint a működési engedélyben foglaltak megváltoztatása csak a működési engedély módosításával lehetséges.

A rendelet 11. § (1) bekezdése alapján a működési engedély iránti kérelmet a fenntartó nyújtja be a miniszter által rendszeresített formanyomtatványon a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz. A formanyomtatvány az előterjesztés mellékletét képezi.
A kérelem benyújtásához csatolni kell továbbá a módosításról szóló közgyűlési határozatot.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.


37/2011. (VI. 2.) KB határozat
A Kulturális Bizottság „A Göcseji Múzeum működési engedélyének módosítása” című előterjesztést egyhangúlag elfogadta és közgyűlés elé terjesztését javasolja.

Határozati javaslat


A Zala Megyei Közgyűlés kezdeményezi, hogy a Göcseji Múzeum gyűjtőköre kiegészüljön az ipar- és technikatörténet, valamint az iparművészet szakágakkal, és felkéri elnökét, hogy a működési engedély módosítására irányuló kérelmet, az előterjesztés mellékletét képező formanyomtatványt az abban foglalt adattartalommal, illetve a döntésről szóló közgyűlési határozatot nyújtsa be a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.). 

Határidő:  azonnal
Felelős:    Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke

Ezek is érdekelhetik