11°
15°

Kedvencek versenye – Játékszabályzat

Kedvencek versenye
részvételi- és játékszabályzata
(”Játékszabályzat”)

1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK A BEKÜLDŐK SZÁMÁRA

1.1. A Játékba olyan házi kedvencek gazdik által beküldött fotói szerepelhetnek, amelyre a Játékosok szavazatokat adhatnak le, bármely Magyarország területén található desktopról, mobil eszközről.

A gazdik a pályázati anyagot (fénykép) szeptember 19-től küldheti el a szerkesztoseg@naplo.plt.hu, szerkesztoseg@dh.plt.hu, szerkesztoseg@fmh.plt.hu, vasnepe@vasnepe.hu, zalaihirlap@zalaihirlap.hu email címre, vagy feltöltheti a www.zaol.hu, www.vaol.hu, www.veol.hu, www.feol.hu, www.duol.hu oldalon a pályázatra való jelentkezési űrlapon. A pályázati anyagok beküldésének végső határideje október 7.

A beküldött képen a házikedvenc gazdájával együtt kell szerepeljen. Várunk érdekes történeteket is a fenti email címekre.

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK JÁTÉKOSOK SZÁMÁRA

2.1. A Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft (székhely: 8200 Veszprém, Házgyári u. 12..) (”Szervező”) által szervezett nyereményjátékban (”Játék”) Játékosként részt vehet:

– az a 18. életévét betöltött, teljesen cselekvőképes, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, devizabelföldi, Magyarországon adózó, a jelen Játékszabályzatban foglalt együttes feltételeknek megfelelő,

– az 2.9. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, magyar állampolgár természetes személy vehet részt, továbbá aki elfogadta az Adatvédelmi Szabályzatot, a Honlap Felhasználási Feltételeit, továbbá aki

– a Játék időtartama alatt 2016. október 10. napja 10:00 óra és 2016. október 20. napja 23:59 perc között (”Játék Időtartama”). a fent említett honlapokon (”Honlap”) keresztül elérhető „Kedvencek versenye” c. játékban (“Játék”) a választható, a Játékba nevezett/Honlapra feltöltött kisállatokra szavazatot (”Pályázat”) ad le (valamennyi feltételeknek megfelelő ezen személy a továbbiakban: „Játékos”).

2.2. Regisztráció menete: A Játékos a Játékban saját adatai megadásával (név, cím, e-mailcím , telefonszám regisztrál a Honlapon. Ezen adatok megadásával és a Regisztráció-gomb választásával a Játékos Játékban történő regisztrációja véglegessé válik (“Regisztráció”), ugyanakkor a Játékos bármikor kérheti a Játékból történő törlését az adatvedelem@plt.hu email címre küldött emailje útján. A Játékos a Regisztráció előtt köteles előzetesen tanulmányozni a Honlapon közzétett Felhasználási Feltételekben, Játékszabályzatban és a hozzá kapcsolódó Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat, amelyeket Regisztrációval teljes mértékben elfogad és azokat magára nézve kötelezőnek fogad el.

A Játékos az alábbi 2.3. pont szerinti tevékenységeket csak az előzetes Regisztrációját követően, valamint ezután a Honlapon történő bejelentkezésével tudja megtenni.

A Játékban való részvételének azonban előfeltétele, hogy mindenkor érvényes és valós email címmel és valódi névvel élő regisztrációval rendelkezzen.

2.3. A Játékos általi lehetséges tevékenységek a Játék során:

2.3.1. Szavazás a házi kedvencekre: Egy Játékos egy adott kedvencre saját döntése szerint szavazhat, azonban egy játékos 1 nap legfeljebb egy szavazatot adhat le (az adott házikedvencre leadott első szavazatát ugyanaznapi követő szavazatai tehát érvénytelenek). Egy Játékos azonban tetszőleges számú házikedvencre szavazhat a Játék során.

2.4. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
(a) a Szervező, a Lebonyolítók vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, alvállalkozói és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés);
(b) a Játék, illetve a Nyeremények átadásának lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés).

3. A JÁTÉKOSOK ÁLTAL MEGNYERHETŐ NYEREMÉNYEK
3.1. A legtöbb szavazatott elkért pályázó kap portálonként nyereményt: 1., 2., 3. helyezett.
1. helyezett 30.000.- Ft értékű utalvány
2. helyezett 20.000.- Ft értékű utalvány
3. helyezett 10.000.- Ft értékű utalvány

4. A NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

4.1. A Lebonyolító a játék zárását követő napját követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a nyertes Beküldőket a Regisztráció során megadott e-mail címen. Amennyiben valamely nyertes Beküldő az értesítés megküldésétől számított 7 naptári napon belül nem válaszol, Lebonyolító újabb értesítést küld a nyertes Beküldő részére. Amennyiben a nyertes Beküldő ezen újabb értesítés megküldésétől számított 7 naptári napon belül sem válaszol, Lebonyolító jogosult helyére a 4.2 bekezdés szerint tartaléknyertest beállítani.

Lebonyolító a nyertesekkel a megadott telefonszámon 7 naptári napon belül legalább három alkalommal három különböző munkanapon kísérli meg felvenni a kapcsolatot. Ennek eredménytelensége esetén Lebonyolító ugyancsak jogosult a nyertes Beküldő helyébe tartaléknyertest állítani. A nyeremények átadását Lebonyolító biztosítja a telefonon egyeztetett időpontban és helyszínen. A nyertes Beküldő köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a sorsolást követő 45 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy Szervező jogosult a nyertes helyébe tartaléknyertest állítani, és ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.

4.2. Amennyiben a nyertes a nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem veszi át, a Szervező a nyeremény átvételére az adott nyeremény tekintetében soron következő azon tartaléknyertest értesíti.

4.3. A fentiek mellett, a nyertes Beküldők helyett az 4.2 pont alapján következő tartaléknyertes válik nyertessé abban az esetben is, amennyiben a nyertes nem tudja igazolni, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelel.

4.4. A jelen Játékban megnyerhető tárgynyeremények harmadik személyre át nem ruházhatóak és készpénzre vagy egyéb nyereményre sem válthatóak át.

5. KÖZÖS SZABÁLYOK

5.1. A Szervezőt a nyeremények, illetve díjak átadásán és adóvonzatuk megtérítésén kívül további kötelezettség a Játékkal kapcsolatosan a Játékosok, illetve Beküldők vonatkozásában nem terheli.

5.2. A Szervező a Beküldők által Megnyerhető Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között kizárólag a Beküldők Által Megnyerhető Nyeremény gyártójával, forgalmazójával, illetve a Beküldők Által Megnyerhető Nyereményt nyújtó személlyel szemben érvényesítheti.

5.3. A nyeremények, díjak készpénzre nem válthatóak át és másra át nem ruházhatóak és egyéb nyereményre sem válthatóak át.

6.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6.1. A Játékszabályzatban, Adatvédelmi Nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekre a magyar jog alkalmazandó. A Játékosok kötelesek betartani a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit. Ennek, valamint a Játék tisztasága, valamint Szervező, illetve Lebonyolítója hírnevének védelme érdekében a Szervező, illetve Lebonyolító valamennyi szükséges intézkedést jogosult belátása szerint megtenni, így Szervező, illetve Lebonyolító különösen jogosult a jogszabályba ütköző, oda nem illő, jó hírnevet sértő tartalmat az Oldalról eltávolítani, az ezért felelős Játékost a Játékból kizárni.

6.2. A szavazás, azaz a legszebb kutya, macska megtalálása a jelen Játékszabályzatban meghatározottak szerint, a Játékosok szubjektív megítélése alapján történik és a szavazás kimenetelére, eredményére Szervezőnek nincs semmilyen ráhatása. Szervező és Lebonyolító ezzel kapcsolatban minden felelősséget kizár, továbbá a Játékos, illetve a Beküldő, illetve egyéb harmadik személy a szavazás módjával, eredményével kapcsolatban semmilyen igényt nem érvényesíthetnek a Szervezővel szemben.

6.3. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért, illetve a Játékosok, illetve a Beküldők érdekkörében felmerülő bármilyen akadályért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

Ennek megfelelően a Szervező különösen nem vállal felelősséget olyan esetekben, amikor azért nem érkezik meg a nyerteseknek küldött üzenet, mert a Játékos, illetve a Beküldő fiókja megtelt, nem megfelelő a szolgáltató kiszolgálási szintje, pontatlan vagy valótlan adatokat adott meg, az e-mail üzenetet kézbesítő esetleges harmadik félen kívül álló okból kifolyólag nem lehetséges kézbesíteni a Játékos, illetve a Beküldő számára az üzeneteket, vagy a Játékos, illetve a Beküldő bármely okból nem fér hozzá fiókjához. A Szervező továbbá nem vállalnak felelősséget a Honlap működési hiányosságaiért és rendellenességeiért.

6.4. A Játékszabályzat – annak mindenkor hatályos és korábban hatályos tartalma szerint – megtalálható a Honlapon, és Játékos köteles tájékozódni a mindenkor hatályos Játékszabályzat, Adatvédelmi Szabályzat tartalmáról, ill. azok esetleges módosulásáról, amely módosulások a Honlapon közzétételre kerülnek. A jelen pont szerinti szabályzatok ill. feltételek módosulása esetén a Játékos, Játékban történő, ezen módosulásokat követő bármely aktivitásával automatikusan elfogadja a módosulásokat.

6.5. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor egyoldalúan megváltoztatassa, vagy a Játékot megszüntesse, különösen tömeges visszaélések gyanúja esetén. Azonban Szervező köteles a Játékosokat a Honlapon tájékoztatni.

Jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Honlap Adatvédelmi Nyilatkozata változatlanul érvényes és hatályos a Játékban résztvevőkre.

Kelt, Veszprém, 2016. szeptember 16.
Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.


Legolvasottabb

1
Köszöntötték a megyei kórház új rezidenseit
2
Zalaegerszeg ikonikus helyei akkor és most
3
Fegyházbüntetést kap a feleségét megerőszakoló férfi
4
Halálos baleset Miklósfánál! – Frissítve!
5
Súlyos baleset történt Zalaegerszeg közelében
Hegymászás
Magyar Hajnalka
„A mai napig egy kötélen vagyunk”- Sterczer Hilda, Erőss Zsolt hegymászó özvegye Zalaegerszegen
Baleset / 15 perce
Árokba borult autójával egy keszthelyi férfi
Alsónemesapáti irányából Zalaegerszeg felé haladt a szerencsétlenül járt sofőr.
Gyász
Szomorúan tudatjuk, hogy *ÖZV. CSÓBOR LAJOSNÉ* *szül. Őr Sarolta csesztregi lakos* életének 89. évében elhunyt. Temetése 2017. október 24-én, kedden 16 órakor lesz a csesztregi temetőben. Előtte 15 órakor gyászmise a helyi templomban. Köszönet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Külön köszönet a Csesztregi Kolping Otthon dolgozóinak. A gyászoló család
/"Nem élt belőle több, és most sem él, s mint fán se nő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló."/ Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy *GÖMBÖS ANTAL* *Oszi* életének 64. évében elhunyt. Temetése 2017. október 26-án (csütörtökön) 15 órakor lesz a keszthelyi Szent Miklós temetőben. Kérjük, hogy egy szál virággal búcsúzzanak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei
/"Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek, Ha rám gondoltok mosolyogjatok, mert én már Istennél vagyok."/ Mély fájdalommal tudatjuk, hogy *CSULLAG LAJOSNÉ* *szül. Kiss Magdolna* életének 86. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2017. október 24-én, kedden 14 órakor lesz a zalaszentgróti temetőben. Gyászmise aznap 7.30-kor a zalaszentgróti templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
/"Tűz, víz, ég és föld s minden istenek szeressétek akiket szeretek." Szabó Lőrinc/ Köszönöm a Szent Rafael Kórház Intenzív osztályának alázatos, erőn felüli csapatmunkáját. *SIPOS SÁNDOR* *1949-2017 pölöskei születésű, zalaegerszegi lakos* *
/"Mikor a testemet már roskadozva vittem, Váratlanul csendesen átölelt az Isten...."/ Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy *ÖZV. SZALÁR JENŐNÉ* *szül. Avas Margit* 85 éves korában elhunyt. Temetése 2017. október 24-én, kedden 13 órakor lesz a felsőszenterzsébeti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet a Zalabaksai Kolping Otthon gondozóinak áldozatos munkájukért, valamint azoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Szomorúan értesítünk mindenkit, hogy *GELLÉN ANTAL* életének 81. évében gazdag élete végén megpihent. Temetése 2017. október 26-án, csütörtökön 14 órakor az olai temetőben lesz. Érte gyászmisét az olai templomban 7.45-kor mondanak. Gyászoló család
/"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Elpihent a kéz, mely értünk dolgozott."/ Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy *ÖZV. NÉMETH ERNŐNÉ* *szül. Korpics Sarolta* életének 87. évében csendben megpihent. Hamvait 2017. október 25-én, (szerdán) 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a pókaszepetki temetőben. Előtte gyászmise 13.15-kor a helyi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy *BOHÁR JÁNOSNÉ* *szül. Kobán Anna* életének 69. évében hosszan tartó betegségben elhunyt. Hamvait végakaratának megfelelően szűk családi körben a zalaegerszegi, Göcseji úti temetőben helyeztük örök nyugalomra. Áldozatos munkájáért köszönetet mondunk háziorvosának, valamit a Zala Megyei Kórház Onkológiai és Belgyógyászati osztályán, illetve a Mónika-M Otthonápolási és Hospice Szolgálatnál dolgozó orvosoknak és nővéreknek. A gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy *ID. KANIZSAI JÓZSEF* *nagykanizsai lakos* életének 92. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2017. október 24-én, kedden 15 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Gyászmise aznap 8 órakor a felső templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy *SZABÓ ERZSÉBET* *a Tungsram Rt. volt dolgozója* 52 éves korában elhunyt. Temetése szűk családi körben, Pécsen megtörtént. Emlékét szeretettel őrizzük: leánya Cintia, szerető szülei és húga, Tünde
Zalai arcok / 44 perce
Miért divatos futni?
Mihály Szilvia
Tűz / 1 órája
Kigyulladt egy nyaraló Vonyarcvashegyen
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
egyedülálló finomság / 1 órája
Készítsen isteni tojáskrémet reggelire!
'56 / 1 órája
Rehabilitálták a „CSITT!”-eseket
Horváth-Balogh Attila
furcsa divat / 2 órája
Ettől a videótól biztosan elégedett lesz
Erasmus program / 2 órája
Szlovéniában jártak a kanizsai diákok az Erasmus-programmal
Horváth-Balogh ATtila