pályázat

2021.10.25. 17:00

Művészeti ösztöndíj

A humánigazgatási bizottság pályázatot hirdet – a városban élő, kiemelkedő művészi tevékenységet és művészeti tanulmányokat folytató tanulók, hallgatók támogatása, kiemelkedő művészeti értékű alkotások, művek létrejöttének elősegítése céljából – „Zalaegerszeg Város művészeti ösztöndíja” elnevezésű ösztöndíj elnyerésére.

ZH

A pályázók köre: azon művészeti tanulmányokat folytató tanulók, hallgatók, akik zalaegerszegi lakóhellyel vagy székhellyel rendelkeznek, és a képző- és iparművészet, a népművészet, az előadó-művészet, valamint az irodalom területén fejtik ki tevékenységüket.

Az ösztöndíj mértéke, időtartama: az ösztöndíj évente egyszer, legfeljebb három egymást követő évben nyerhető el. Az ösztöndíj adható havonta folyósított támogatásként évente maximum 10 hónapra, évente összesen legfeljebb 100 000 Ft összegben, valamint adható egyszeri egyösszegű támogatásként évente legfeljebb 100 000 Ft összegben.

A pályázati eljárás szabályai: a pályázatot minden év október 31-ig az ösztöndíjrendelet 1. számú mellékletében meghatározott pályázati adatlapon (beszerezhető a polgármesteri hivatal humán­igazgatási osztályáról, vagy letölthető a www.zalaegerszeg.hu oldalon) kell benyújtani Zalaegerszeg Megyei Jogú Város humánigazgatási bizottságához.

A pályázathoz csatolni kell: a) rövid szakmai önéletrajzot, b) a támogatás igénylésének rövid indoklását, munkatámogatás esetén a megvalósítás részletes költségvetését és a befejezés várható időpontját, a kért támogatás összegét, c) három szakmai ajánlást, referenciát, amelyből megítélhető a pályázó szakmai munkája, d) a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállását tanúsító iskolalátogatási igazolást.

A pályázatokat a humán­igazgatási bizottság minden év november 20-ig bírálja el a rendelet célkitűzéseinek figyelembevételével, és a pályázati dokumentációk szakmai értékelése alapján dönt a nyertes pályázatokról, illetve a megítélt ösztöndíj mértékéről és időtartamáról.

Beszámolási kötelezettség: az ösztöndíjat elnyerő személynek a támogatott tevékenység vonatkozásában beszámolási kötelezettsége keletkezik, amelynek határideje a támogatott munka befejezését, illetve az ösztöndíj folyósításának befejezését követő 30 nap. A beszámolót a humánigazgatási bizottsághoz kell benyújtani. Az ösztöndíjas a szakmai beszámoló keretében írásban részletesen köteles számot adni az általa végzett támogatott tevékenységről, be kell mutatnia annak eredményét. Munkatámogatás esetén az ösztöndíjat elnyerő személy köteles becsatolni a támogatott tevékenységgel kapcsolatosan felmerült költségeket igazoló számlák, bizonylatok másolati példányát is.

Az ösztöndíjra jogosulatlanná válik, aki beszámolási kötelezettségének az előírtak szerinti határidőben nem tesz eleget. Ebben az esetben a humánigazgatási bizottság indokolással ellátott határozatban intézkedik a jogtalanul felvett ösztöndíj jegybanki alapkamattal növelt összegének visszafizettetéséről.

Ezek is érdekelhetik