Lutheránusok a 16. századi Zalában

1517. október 31-én Luther Márton ágostonrendi szerzetes, a wittenbergi egyetem teológiai professzora a nézeteit összefoglaló 95 tételt kiszegezte a wittenbergi templom kapujára – az európai hagyomány ezt az eseményt tekinti a reformáció kezdetének, jóllehet ez egy hosszú folyamat eredménye volt.

Luther tanai rövid idő alatt eljutottak Magyarországra is, ahol viharos gyorsasággal terjedtek. a lutheránusok olyanok, mint a Hydrák (mitológiai szörnyetegek), ha levágják egy fejüket, több nő helyettük , írta Oláh Miklós humanista Szalaházi Tamás egri püspöknek 1535-ben egy levelében.

A 16. század közepén Zalában is megjelentek az új hit eszméi és terjesztői. Ahhoz, hogy az új hit tanai gyorsan utat találtak az emberekhez, nagyban hozzájárult a katolikus egyház meggyengülése. A veszprémi püspökség 1554. évi egyházlátogatási jegyzőkönyve katasztrofális állapotokat tükröz: az egyházmegye területén – ahová Zala is tartozott – a plébániák egy része elnéptelenedett, a plébánosok műveltségi és erkölcsi színvonala minősíthetetlenül rossz volt, az egyházi épületek düledeztek, és profán célokra használták azokat.

Az alsólendvai Bánffyak udvarában készült könyv

Zala megye legszebb református temploma, a szentgyörgyvölgyi festett kazettás mennyezetű 18. századi templom (Fotó: Bilkei Irén)

Az új hit terjesztői felismerték az iskoláztatás jelentőségét, az írni-olvasni tudók gyorsan fogékonnyá váltak a lutheri hitújításra. A 16. század közepén már egyre több zalai nemesifjú jutott el a wittenbergi egyetemre, ahonnan hazatérve terjesztették az új eszméket. Ezek a peregrinusoknak nevezett diákok jelentették a folyamatos kapcsolatokat a reformáció európai központjai és Magyarország között.

Az első adatok, amik az új hit zalai megjelenésével kapcsolatba hozhatók, Nádasdy Tamás kanizsai várához kötődnek. A későbbi országbíró és nádor nagyúr a világra nyitott humanistaként rokonszenvezett az új tanokkal, és a vallási türelem híve volt. Kanizsai Orsolya eljegyzése után 1532-től 1540-ig Kanizsán éltek. Valószínűleg ebben az időben került kapcsolatba Dévai Bíró Mátyással, az első magyar reformátorral. Dévai leveleiből értesülünk arról, hogy Háshágyi Ferenc Wittenbergben folytatott egyetemi tanulmányokat 1536-ban, valószínűleg Nádasdy ösztönzésére és talán támogatásával is. Néhány évvel később 1544-ben irodalmi mű említi Szeremlyéni Mihályt, Kanizsa protestáns prédikátorát. 1554-ben a veszprémi egyházlátogatási jegyzőkönyv adatai szerint a Kanizsa melletti Szentmiklós falut teljesen megfertőzték a lutheránusok . Ezek után sok, a Nádasdy Tamás szolgálatában álló köznemesi család áttért az új hitre. Egyik leghűségesebb szervitora (így hívták akkor a szolgálattevő nemest), Csányi Ákos, a kanizsai vár prefektusa leveleiben 1557 után bukkantak fel a Kanizsa környékének reformációjáról szóló adatok.

Az új hit zalai terjedésének máig is leginkább ismert központja a Bánffy főúri család és alsólendvai váruk volt. Hagyatékukból fennmaradt és meglehetősen kalandos úton a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárba került egy 1551-ben Wittenbergben kiadott kalendárium, amelyet a család több nemzedéken keresztül naplónak használt. A napló több bejegyzése is a tulajdonosok protestáns hitére utal. A bejegyzések tanúsága alapján valószínűleg Orbonai Rácz György mester ismertethette meg a Bánffyakkal az új hit eszméit. 1544-ben ő keresztelte meg Bánffy István és Ország Magdolna lányát, Annát. A Bánffyak környezetéből több protestáns hitet valló iskolamestert, prédikátort és nyomdászt is ismerünk.

Zuhodoly András 1559-ben a bécsi egyetemen tanult, onnan visszatérve is urai szolgálatában maradt, 1584-ben Bánffy Györgyöt kísérte Grazba tanulni. A Zala Megyei Levéltárban található oklevelek tanúsága szerint hűséges szolgálatait urai birtokadományokkal jutalmazták, Nemesnépen birtokot és nemesi kúriát kapott adományul.

Alsólendván nyomda is működött, Hofhalter Rudolf, a protestáns nyomdász nyomtatta ki 1573-74-ben a Bánffyak szolgálatában álló prédikátor, Kultsár György műveit. (Alsólendva városa a közelmúltban felállított szoborral tiszteleg a hajdani neves protestáns ősök emlékének.)

A Bánffyak birtoka volt a középkor és korai újkor századaiban Lenti és váruradalma is. Szentgyörgyvölgyről származott az a Bakács Sándor, aki a mohácsi csatában megmentette Bánffy János életét. Utódai is a Bánffyak szolgálatában maradtak, Farkas nevű fia 1556-ban Bánffy Miklóst kísérte Grazba tanulni. A vidék ma is a zalai protestánsok egyik központja.

A már többször említett 1554. évi veszprémi egyházlátogatási jegyzőkönyv figyelemre méltó adatokat tartalmaz Egerszeg mezőváros környékének nemesi falvaiban elterjedt új hitről. Kökényesmindszenten Sebestyén Máté deák teljesen lutheránussá tett mindent . Boncodföldén vannak lutheránus nemesek, Kávási Jób . Boldogfalván Antal plébános titokban lutheránus (lett) . Salomváron a gonosz lutheránus Terjék Pál megbotránkoztatja az egész környéket . Az is látható ezekből a mondatokból, hogy a vizitáló bizottság számára a lutheránus szitokszó jelentésű.

A zalai protestantizmus egyik 17. századi központjáról, a Balaton-felvidékről kevés szó esik a 16. századi forrásokban, csak a vidékről származó Hosszútóti György wittenbergi egyetemi tanulmányairól tudunk 1550-ből.

Az új hit követőinek korai templomairól Zalában nincs tudomásunk. A protestánsok nagy valószínűséggel a török hódítás miatti zűrzavaros időkben elhagyott középkori templomokat használhatták, ezt valószínűsítik például a zalaszentgyörgyi gótikus templom hajójában látható, a környéken kedvelt reneszánsz növényi díszítő motívumokat ábrázoló freskók.


Szponzorált tartalom 
Érdekességek a tojásról, amit nem biztos, hogy tudtál
helyreállították
Újra megszólal Liszt Ferenc 170 éves zongorája
Csepp barát / 6 órája
Az egészségtudatos életmódról szól a TV2 új, gyerekeknek szóló sorozata
A kisfilm indulásáról Kásler Miklós tett közzé egy bejegyzést közösségi oldalán.
Gyász
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyánk, testvérünk, anyósunk, nagymamánk, dédimamám ZAKÓCS FERENCNÉ Marika néni életének 84. évében 2020. október 15-én eltávozott közülünk. Búcsúztatása október 21-én, szerdán 13.15-kor lesz a liszói római katolikus templomban. Hamvait 14 órakor helyezzük végső nyugalomra a liszói köztemetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Drága emléke szívünkben örökké él!
"Ott pihentek, ahol már nem fáj semmi, nyugalmatokat nem zavarja senki. Könnyes az út, mert sírotokhoz vezet, a jó Isten örködjön pihenésetek felett." Soha el nem múló fájdalommal, és szeretettel emlékezünk haláluk évfordulóján KULCSÁR LÁSZLÓ 1937-2002 IFJ. KULCSÁR LÁSZLÓ 1969-2015 "Akinek gyermekét nem fedi sírhalom, nem is tudja mi az igazi fájdalom." Szerettei
"Amikor Isten látta, Hogy az út túl hosszú, A domb túl meredek, A lélegzés túl nehéz lett, Átölelt és mondta: gyere haza." Szomorúan tudatjuk, hogy nagynénénk BUCZKÓ JENŐNÉ szül. Montag Mária a Zala Megyei Tanács nyugdíjasa 89 éves korában elhunyt. Utolsó útjára 2020. október 21-én, szerdán 14 órakor kísérjük a búcsúszentlászlói temetőben. Előtte 13.15-kor gyászmise a helyi templomban. Kérjük, tiszteletüket egy szál virággal szíveskedjenek kifejezni. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
"Megállt a szív, mely élni vágyott, Pihen a kéz, mely dolgozni imádott. Egy csoda volt, hogy éltél és minket szerettél, Nem haltál meg, csak álmodni mentél." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZALAI JÓZSEF életének 69. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2020. október 21-én 14 órakor lesz gyászmise keretében a keszthelyi Karmelita Bazilikában. Kérjük, egy szál virággal fejezzék ki együttérzésüket. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
"Elmentem szeretteim, nehéz volt már élni, Kopogok a jó Istennél bebocsátást kérni. Búcsúzom Tőletek, nekem így már könnyebb, Értem néhanapján ejtsetek egy könnyet." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TAKÁCS IMRE (a Tejipar volt dolgozója) életének 83. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2020. október 22-én, csütörtökön 11 órakor lesz a bucsutai temetőben. Gyászmise aznap reggel 7.45-kor lesz a zalaegerszegi Jézus Szíve templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MORVA MIHÁLYNÉ szül. Tormási Ilona ságodi lakos életének 84. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2020. október 21-én, szerdán 9.45-kor lesz a zalaegerszegi új temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Gyászoló lánya és a család
"Mikor a testemet már roskadozva vittem, Váratlanul csendesen átölelt az Isten..." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk a rokonokkal, ismerősökkel, akik ismerték és szerették, hogy NÉMETH ILONA JUDIT 1951-2020 misefai lakos sok szenvedés után elhunyt. Hamvait 2020. október 21-én, szerdán 9.15-kor a nagykapornaki templomban tartandó gyászmise után, 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a misefai temetőben. Tisztelettel kérjük a megemlékezőket a járványügyi helyzetre tekintettel mellőzzék a személyes részvétnyilvánítást. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, mély gyászunkban osztoznak. Gyászoló édesanyja, fia, öccse családjával
"Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Fájdalommal tudatjuk, hogy GOMBOS GYULA életének 85. évében örökre megpihent. Végső nyugalomra 2020. október 22-én, csütörtökön 11 órakor helyezzük a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KÁMÁN JÓZSEF életének 74. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése - szűk családi körben - 2020. október 20-án, kedden 13 órakor lesz a gellénházi temetőben. Előtte 12.15-kor gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Szomorúan tudatjuk, hogy JUSTUS STELLPFLUG (August) életének 90. évében elhunyt. Temetése szűk családi körben megtörtént. Gyászoló család
"Itt ringatták bölcsőm, itt születtem, Itt domborodjék a sír is fölöttem." Fájó szívvel tudatom, hogy Édesanyám TAKÁCS ISTVÁNNÉ szül. Szabó Terézia zalaegerszegi lakos 95 esztendős korában, október 15-én elhunyt. Temetése szülőfalujában, Csáfordon lesz 2020. október 17-én, szombaton (ma) 13 órakor. A gyászmise előtte 11 órakor lesz a zalaszentgróti templomban. Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmamban osztoznak. Gyászoló lánya
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KELEMEN LÁSZLÓ életének 70. évében elhunyt. Temetése 2020. október 21-én, szerdán 15 órakor lesz a kiskutasi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy PINTÉR JÁNOSNÉ életének 93. évében elhunyt. Temetése 2020. október 20-án, kedden 13.30-kor lesz a szentpéterúri temetőben. Előtte gyászmise 13 órakor a helyi templomban. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk a rokonokkal, ismerősökkel, hogy ID. ANDOR GYULA 72 éves korában elhunyt. Temetése 2020. október 20-án, kedden 11 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Gyászmise aznap 7 órakor a felső templomban. Kegyeletüket egy szál virággal szíveskedjenek leróni. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, mély gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Küzdöttem értetek szívvel és erővel, de mint a büszke fák végül ledőltem." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KOVÁCS SÁNDOR a Zala Volán nyugdíjasa életének 84. évében hosszantartó, súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2020. október 20-án, kedden 15 órakor lesz a pórszombati temetőben. Előtte 14 órakor gyászmise a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik. Külön köszönet a Szent Rafael Kórház Pulmonológiai Osztály összes dolgozójának áldozatos, segítőkész mukájáért. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SŐRE SÁNDOR búcsúztatója 2020. október 20-án, kedden 13 órakor lesz a novai temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek..." Fájdalommal tudatjuk, hogy BOGNÁR JÁNOSNÉ szül. Szabó Anna 77 éves korában elhunyt. Temetése október 20-án, kedden 13 órakor lesz az egervári temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy HERNÁDI JÓZSEFNÉ szül. Mónok Mária elhunyt. Temetése végakaratának megfelelően családi körben lesz. Gyászoló család
"Utolsó utadra indulj megnyugodva, szeretetünk elkísér égi otthonodba." Fájó szívvel tudatjuk, hogy RAB JENŐ csertalakosi, majd Zalaegerszeg, Lehel úti lakos, a Zala Volán nyugdíjasa 79 éves korában hosszantartó, méltósággal viselt, súlyos betegségben elhunyt. Temetése október 20-án, kedden 15 órakor lesz a karácsonyfai temetőben, előtte 14 óra 15 perckor gyászmise a helyi templomban. Minden külön értesítés helyett. Tisztelettel kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család
"Annyira akartam élni, veletek lenni, Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BÁLIZS JÓZSEF a csácsbozsoki egyházközség volt kántora életének 95. évében örökre megpihent. Temetése 2020. október 22-én, csütörtökön 14 órakor lesz Zalaegerszegen a csácsbozsoki temetőben. Előtte 13.30-kor gyászmise a csácsbozsoki templomban. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
A Kanizsa VSE győzelme / 7 órája
Rangadónak indult, aztán fölényes siker lett a vége
Kühne László
A paksiak akarata volt most még az erősebb / 7 órája
A ZTE FC csapatának visszatérő hibái okozták a vereséget
Kerkai Attila
megnyerte kilencedik mérkőzését a Murakeresztúr / 8 órája
Szünet után fordított a Gutorfölde
ZH
Így látja a MKOSZ elnöke / 8 órája
A „buborékrendszer” is megoldás lehet
MTI
megbénulhat a férfi kosárlabda-bajnokság / 8 órája
A ZTE KK már játszana…
Kerkai Attila
a vasúti átjárót lezárták / 10 órája
Embert gázolt a vonat Zalaegerszegen
zaol.hu