Hallgassa élőben!

Lutheránusok a 16. századi Zalában

1517. október 31-én Luther Márton ágostonrendi szerzetes, a wittenbergi egyetem teológiai professzora a nézeteit összefoglaló 95 tételt kiszegezte a wittenbergi templom kapujára – az európai hagyomány ezt az eseményt tekinti a reformáció kezdetének, jóllehet ez egy hosszú folyamat eredménye volt.

Luther tanai rövid idő alatt eljutottak Magyarországra is, ahol viharos gyorsasággal terjedtek. a lutheránusok olyanok, mint a Hydrák (mitológiai szörnyetegek), ha levágják egy fejüket, több nő helyettük , írta Oláh Miklós humanista Szalaházi Tamás egri püspöknek 1535-ben egy levelében.

A 16. század közepén Zalában is megjelentek az új hit eszméi és terjesztői. Ahhoz, hogy az új hit tanai gyorsan utat találtak az emberekhez, nagyban hozzájárult a katolikus egyház meggyengülése. A veszprémi püspökség 1554. évi egyházlátogatási jegyzőkönyve katasztrofális állapotokat tükröz: az egyházmegye területén – ahová Zala is tartozott – a plébániák egy része elnéptelenedett, a plébánosok műveltségi és erkölcsi színvonala minősíthetetlenül rossz volt, az egyházi épületek düledeztek, és profán célokra használták azokat.

Az alsólendvai Bánffyak udvarában készült könyv

Zala megye legszebb református temploma, a szentgyörgyvölgyi festett kazettás mennyezetű 18. századi templom (Fotó: Bilkei Irén)

Az új hit terjesztői felismerték az iskoláztatás jelentőségét, az írni-olvasni tudók gyorsan fogékonnyá váltak a lutheri hitújításra. A 16. század közepén már egyre több zalai nemesifjú jutott el a wittenbergi egyetemre, ahonnan hazatérve terjesztették az új eszméket. Ezek a peregrinusoknak nevezett diákok jelentették a folyamatos kapcsolatokat a reformáció európai központjai és Magyarország között.

Az első adatok, amik az új hit zalai megjelenésével kapcsolatba hozhatók, Nádasdy Tamás kanizsai várához kötődnek. A későbbi országbíró és nádor nagyúr a világra nyitott humanistaként rokonszenvezett az új tanokkal, és a vallási türelem híve volt. Kanizsai Orsolya eljegyzése után 1532-től 1540-ig Kanizsán éltek. Valószínűleg ebben az időben került kapcsolatba Dévai Bíró Mátyással, az első magyar reformátorral. Dévai leveleiből értesülünk arról, hogy Háshágyi Ferenc Wittenbergben folytatott egyetemi tanulmányokat 1536-ban, valószínűleg Nádasdy ösztönzésére és talán támogatásával is. Néhány évvel később 1544-ben irodalmi mű említi Szeremlyéni Mihályt, Kanizsa protestáns prédikátorát. 1554-ben a veszprémi egyházlátogatási jegyzőkönyv adatai szerint a Kanizsa melletti Szentmiklós falut teljesen megfertőzték a lutheránusok . Ezek után sok, a Nádasdy Tamás szolgálatában álló köznemesi család áttért az új hitre. Egyik leghűségesebb szervitora (így hívták akkor a szolgálattevő nemest), Csányi Ákos, a kanizsai vár prefektusa leveleiben 1557 után bukkantak fel a Kanizsa környékének reformációjáról szóló adatok.

Az új hit zalai terjedésének máig is leginkább ismert központja a Bánffy főúri család és alsólendvai váruk volt. Hagyatékukból fennmaradt és meglehetősen kalandos úton a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárba került egy 1551-ben Wittenbergben kiadott kalendárium, amelyet a család több nemzedéken keresztül naplónak használt. A napló több bejegyzése is a tulajdonosok protestáns hitére utal. A bejegyzések tanúsága alapján valószínűleg Orbonai Rácz György mester ismertethette meg a Bánffyakkal az új hit eszméit. 1544-ben ő keresztelte meg Bánffy István és Ország Magdolna lányát, Annát. A Bánffyak környezetéből több protestáns hitet valló iskolamestert, prédikátort és nyomdászt is ismerünk.

Zuhodoly András 1559-ben a bécsi egyetemen tanult, onnan visszatérve is urai szolgálatában maradt, 1584-ben Bánffy Györgyöt kísérte Grazba tanulni. A Zala Megyei Levéltárban található oklevelek tanúsága szerint hűséges szolgálatait urai birtokadományokkal jutalmazták, Nemesnépen birtokot és nemesi kúriát kapott adományul.

Alsólendván nyomda is működött, Hofhalter Rudolf, a protestáns nyomdász nyomtatta ki 1573-74-ben a Bánffyak szolgálatában álló prédikátor, Kultsár György műveit. (Alsólendva városa a közelmúltban felállított szoborral tiszteleg a hajdani neves protestáns ősök emlékének.)

A Bánffyak birtoka volt a középkor és korai újkor századaiban Lenti és váruradalma is. Szentgyörgyvölgyről származott az a Bakács Sándor, aki a mohácsi csatában megmentette Bánffy János életét. Utódai is a Bánffyak szolgálatában maradtak, Farkas nevű fia 1556-ban Bánffy Miklóst kísérte Grazba tanulni. A vidék ma is a zalai protestánsok egyik központja.

A már többször említett 1554. évi veszprémi egyházlátogatási jegyzőkönyv figyelemre méltó adatokat tartalmaz Egerszeg mezőváros környékének nemesi falvaiban elterjedt új hitről. Kökényesmindszenten Sebestyén Máté deák teljesen lutheránussá tett mindent . Boncodföldén vannak lutheránus nemesek, Kávási Jób . Boldogfalván Antal plébános titokban lutheránus (lett) . Salomváron a gonosz lutheránus Terjék Pál megbotránkoztatja az egész környéket . Az is látható ezekből a mondatokból, hogy a vizitáló bizottság számára a lutheránus szitokszó jelentésű.

A zalai protestantizmus egyik 17. századi központjáról, a Balaton-felvidékről kevés szó esik a 16. századi forrásokban, csak a vidékről származó Hosszútóti György wittenbergi egyetemi tanulmányairól tudunk 1550-ből.

Az új hit követőinek korai templomairól Zalában nincs tudomásunk. A protestánsok nagy valószínűséggel a török hódítás miatti zűrzavaros időkben elhagyott középkori templomokat használhatták, ezt valószínűsítik például a zalaszentgyörgyi gótikus templom hajójában látható, a környéken kedvelt reneszánsz növényi díszítő motívumokat ábrázoló freskók.


régóta mérgezték
Előre kitervelték, hogy megölik az ápolásra szoruló idős asszonyt, egymást buktatták le
Rövidpályás gyorskorcsolya vk / 5 perce
Liu Shaolin arany-, Krueger ezüstérmes lett 500 méteren
Liu Shaolin Sándor arany-, Krueger John-Henry pedig ezüstérmet nyert 500 méteren a rövidpályás gyorskorcsolyázók olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozatának első, pekingi állomásán.
Gyász
"Búcsú nélkül mentél el, bár sok szép emléket hagytál, most elöl a fájdalom áll, szeretetünk örökre szívünkbe zár." Gyászunkban megtörten, örök fájdalommal tudatjuk, hogy imádott feleségem, édesanyánk, anyósunk, nagymamám, testvérem, BÁNYAI JÓZSEF ISTVÁNNÉ szül. Palkovics Katalin volt baki lakos életének 63. évében tragikus hirtelenséggel örökre megpihent. Utolsó útjára 2021. október 28-án, csütörtökön 11 órakor kísérjük a zalaegerszegi Új temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik eltávozott szerettünket. Férje: József, lányai: Veronika és Katalin, vejei: László és Roland, unokája: Bianka, testvére: Béla és családja
"Ami neked csend és nyugalom Az nekünk örökös fájdalom." Mély fájdalommal és soha el nem múló szeretettel emlékezünk GERENCSÉR GYULÁNÉ szül. Igazi Zsófia halálának 7. évfordulóján. Szerető családja
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. JÓZAN ATTILA ISTVÁN örök álomba szenderült. Végső búcsút 2021. október 26-án, kedden 13 órakor veszünk tőle a nagykanizsai Tripammer utcai központi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Továbbá kérjük - a fokozódó Covid helyzet miatt is - a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MARTON ISTVÁN 52 éves korában elhunyt. Temetése 2021. október 25-én, hétfőn 14 órakor lesz a zalaszentmihályi temetőben. A gyászoló család
"Megállt a szív, megállt a kéz, Nincsen szó az ajkadon. Szívünkben örökké élsz, Mert szerettünk nagyon." Fájó szívvel emlékezünk BŐDÖR ZOLTÁN volt garabonci lakos halálának 25. évfordulóján. Lelki üdvéért engesztelő szentmise 2021. október 24-én, vasárnap 10 órakor lesz a zalakarosi Isteni Irgalmasság római katolikus templomban. Szerető családja
"Megállt a szív, megállt a kéz, Nincsen szó az ajkadon. Szívünkben örökké élsz, Mert szerettünk nagyon." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KÁRPÁTI KÁLMÁNNÉ szül. Németh Irén 88 éves korában örökre megpihent. Utolsó útjára 2021. október 26-án, kedden 8 óra 30 perckor kísérjük a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Búcsúznak tőle: fia, veje, unokái, dédunokái
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk SALAMON JÁNOS halálának 6. évfordulóján és IFJ. SALAMON JÁNOS halálának 12. évfordulóján. Szerető felesége, édesanyja, gyermekei és szerettei
"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek." (Juhász Gyula) Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy ERDÉLYI ÁRPÁD életének 43. évében, türelemmel viselt, súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2021. október 26-án, kedden 12 óra 30 perckor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik fájdalmunkban együttérzéssel osztoznak. Gyászoló család
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy BAKONY JUDIT 54 éves korában örökre eltávozott. Hamvait október 26-án, kedden 9 óra 45 perckor helyezzük örök nyugalomra Zalaegerszegen, a Göcseji úti temetőben. Egyúttal megköszönjük mindenkinek, aki utolsó útjára elkíséri. Édesanyja és testvérei
"Fáradt, beteg szíve megpihenni tért, hosszú, szép idő volt, amit ő megért. Türelmesen várt az Úr hívó szavára, s most belépett ő is az örök hazába. Isten országa legyen a Te hazád, nyugodj békében, drága Édesanyám." Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy szeretett édesanyám, anyósom, nagymamánk, dédikénk ÖZV. BEDIKE FERENCNÉ szül. Halász Margit életének 86. évében örökre megpihent. Temetése 2021. október 26-án, kedden 14.30-kor lesz a galamboki temetőben. Előtte, 14 órakor gyászmise a galamboki római katolikus templomban. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
"Köszönjük neked, Uram, hogy Ő a miénk volt, És az is marad, mert aki él szerettei szívében, az nem hal meg, csak távol van!" (Szent Ágoston) Hálás szívvel emlékezünk MEZŐFI JÓZSEF halálának 7. évfordulóján. Szerető családja
"Elmentél tőlünk, de szívünkben itt maradsz, El soha nem feledünk, örökké velünk maradsz." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy IGAZI JÓZSEF életének 60. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése október 22-én, pénteken 15.30-kor lesz a mikekarácsonyfai temetőben. Előtte, 14.45-kor gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Az istenfélőkre ügyel az Úr szeme, akik bíznak az ő irgalmában." (Zsolt. 32(33), 18.) Megtört szívvel tudatjuk, hogy BALOGH LAJOSNÉ szül. Hederics Mária életének 95. évében elhunyt. Temetése 2021. október 22-én, pénteken 15 órakor lesz a becsehelyi (polai) temetőben. Előtte, 14.30-kor gyászmise a polai templomban. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy CZÉMÁN LÁSZLÓNÉ szül. Pánczél Jolán életének 83. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Lelki üdvéért bemutatott szentmise október 22-én 15 órakor, majd azt követően a temetése Felsőrajkon, a Szt. Anna templomban lesz.
"A múltba visszanézve valami fáj, Valakit keresünk, aki nincs már. Az idő múlik, feledni nem lehet, Szívünkben őrizzük drága emlékedet." Fájdalommal emlékezünk HERCZEG SÁNDORNÉ szül. Boncz Rózsa halálának 1. évfordulóján. Szerető családja
„Olyan csönd van így nélküled, hogy szinte hallani, amit még utoljára akartál mondani." (Váci Mihály) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PÁNCZÉL LAJOS nemesrádói, volt zalaegerszegi lakos a Zalahús volt dolgozója 75 éves korában elhunyt. Temetése 2021. október 22-én, pénteken a 9 órakor kezdődő gyászmise után lesz a nemesrádói temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló szerettei
"Velem voltál jó Szűzanyám, Fájdalmamban vigasztaltál." "Szomorúan szól egy kis falu harangja, Mert egy édesanya többet nem hallja. Istenhez megyek, Ő hívott engemet, Kiket oly nagyon szerettem, Búcsúzom tőletek." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy RODEK ISTVÁNNÉ (MAMI) szül. Mihovics Mária életének 89. évében elhunyt. Temetése 2021. október 20-án, szerdán, a 14 órakor kezdődő gyászmise után lesz a tótszentmártoni temetőben. Búcsúzunk tőled: lányaid, vejeid, unokáid és dédunokád. Nyugodjál békében.
"Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Most már nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, De bármilyen szép is, nélküled nem ugyanaz." Megtört szívvel tudatjuk, hogy BABATI LÁSZLÓNÉ szül. Török Irén életének 84. évében elhunyt. Temetése 2021. október 22-én, pénteken 13 órakor lesz a lickóvadamosi-lickói temetőben. Előtte, 12.15 órakor gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH GÁBOR pakodi lakos életének 47. évében, hosszú betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. október 22-én, pénteken 14 órakor lesz a pakodi temetőben. Előtte, 13 óra 30 perckor gyászmise. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a temetésen részt vesznek, mély gyászunkban bármely módon osztoznak. A gyászoló család
"Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, Nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, Ha látni akartok, nézzetek az égre!" Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MOLNÁR FERENC volt egeraracsai lakos hosszú betegség után, 73 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2021. október 22-én, pénteken 14 órakor lesz a nagykanizsai temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
ritka fotók / 1 órája
Színfalak mögött kapták le Vilmost és Katalint – így se nagyon láttuk még őket
fortélyok / 1 órája
Rétest nyújtottak Kilimánban (videó)
Benedek Bálint
október 23-a / 1 órája
Orbán Viktor: 15 évvel ezelőtt az ifjú kommunisták október 23-ából november 4-ét csináltak (videó)
Újabb SentiOne funkció / 2 órája
Saját közösségi csatornáikat értékelhetik a brandek
gólfelelős / 2 órája
Válogatottság? Koszta Márk nyilatkozott nekünk a ZTE-Gyirmót mérkőzés után (videó)
Jóna István
Olvasói fotók / 2 órája
Nagykanizsáról is érkeztek a Békemenetre – Frissítve
Benedek Bálint