Lutheránusok a 16. századi Zalában

1517. október 31-én Luther Márton ágostonrendi szerzetes, a wittenbergi egyetem teológiai professzora a nézeteit összefoglaló 95 tételt kiszegezte a wittenbergi templom kapujára – az európai hagyomány ezt az eseményt tekinti a reformáció kezdetének, jóllehet ez egy hosszú folyamat eredménye volt.

Luther tanai rövid idő alatt eljutottak Magyarországra is, ahol viharos gyorsasággal terjedtek. a lutheránusok olyanok, mint a Hydrák (mitológiai szörnyetegek), ha levágják egy fejüket, több nő helyettük , írta Oláh Miklós humanista Szalaházi Tamás egri püspöknek 1535-ben egy levelében.

A 16. század közepén Zalában is megjelentek az új hit eszméi és terjesztői. Ahhoz, hogy az új hit tanai gyorsan utat találtak az emberekhez, nagyban hozzájárult a katolikus egyház meggyengülése. A veszprémi püspökség 1554. évi egyházlátogatási jegyzőkönyve katasztrofális állapotokat tükröz: az egyházmegye területén – ahová Zala is tartozott – a plébániák egy része elnéptelenedett, a plébánosok műveltségi és erkölcsi színvonala minősíthetetlenül rossz volt, az egyházi épületek düledeztek, és profán célokra használták azokat.

Az alsólendvai Bánffyak udvarában készült könyv

Zala megye legszebb református temploma, a szentgyörgyvölgyi festett kazettás mennyezetű 18. századi templom (Fotó: Bilkei Irén)

Az új hit terjesztői felismerték az iskoláztatás jelentőségét, az írni-olvasni tudók gyorsan fogékonnyá váltak a lutheri hitújításra. A 16. század közepén már egyre több zalai nemesifjú jutott el a wittenbergi egyetemre, ahonnan hazatérve terjesztették az új eszméket. Ezek a peregrinusoknak nevezett diákok jelentették a folyamatos kapcsolatokat a reformáció európai központjai és Magyarország között.

Az első adatok, amik az új hit zalai megjelenésével kapcsolatba hozhatók, Nádasdy Tamás kanizsai várához kötődnek. A későbbi országbíró és nádor nagyúr a világra nyitott humanistaként rokonszenvezett az új tanokkal, és a vallási türelem híve volt. Kanizsai Orsolya eljegyzése után 1532-től 1540-ig Kanizsán éltek. Valószínűleg ebben az időben került kapcsolatba Dévai Bíró Mátyással, az első magyar reformátorral. Dévai leveleiből értesülünk arról, hogy Háshágyi Ferenc Wittenbergben folytatott egyetemi tanulmányokat 1536-ban, valószínűleg Nádasdy ösztönzésére és talán támogatásával is. Néhány évvel később 1544-ben irodalmi mű említi Szeremlyéni Mihályt, Kanizsa protestáns prédikátorát. 1554-ben a veszprémi egyházlátogatási jegyzőkönyv adatai szerint a Kanizsa melletti Szentmiklós falut teljesen megfertőzték a lutheránusok . Ezek után sok, a Nádasdy Tamás szolgálatában álló köznemesi család áttért az új hitre. Egyik leghűségesebb szervitora (így hívták akkor a szolgálattevő nemest), Csányi Ákos, a kanizsai vár prefektusa leveleiben 1557 után bukkantak fel a Kanizsa környékének reformációjáról szóló adatok.

Az új hit zalai terjedésének máig is leginkább ismert központja a Bánffy főúri család és alsólendvai váruk volt. Hagyatékukból fennmaradt és meglehetősen kalandos úton a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárba került egy 1551-ben Wittenbergben kiadott kalendárium, amelyet a család több nemzedéken keresztül naplónak használt. A napló több bejegyzése is a tulajdonosok protestáns hitére utal. A bejegyzések tanúsága alapján valószínűleg Orbonai Rácz György mester ismertethette meg a Bánffyakkal az új hit eszméit. 1544-ben ő keresztelte meg Bánffy István és Ország Magdolna lányát, Annát. A Bánffyak környezetéből több protestáns hitet valló iskolamestert, prédikátort és nyomdászt is ismerünk.

Zuhodoly András 1559-ben a bécsi egyetemen tanult, onnan visszatérve is urai szolgálatában maradt, 1584-ben Bánffy Györgyöt kísérte Grazba tanulni. A Zala Megyei Levéltárban található oklevelek tanúsága szerint hűséges szolgálatait urai birtokadományokkal jutalmazták, Nemesnépen birtokot és nemesi kúriát kapott adományul.

Alsólendván nyomda is működött, Hofhalter Rudolf, a protestáns nyomdász nyomtatta ki 1573-74-ben a Bánffyak szolgálatában álló prédikátor, Kultsár György műveit. (Alsólendva városa a közelmúltban felállított szoborral tiszteleg a hajdani neves protestáns ősök emlékének.)

A Bánffyak birtoka volt a középkor és korai újkor századaiban Lenti és váruradalma is. Szentgyörgyvölgyről származott az a Bakács Sándor, aki a mohácsi csatában megmentette Bánffy János életét. Utódai is a Bánffyak szolgálatában maradtak, Farkas nevű fia 1556-ban Bánffy Miklóst kísérte Grazba tanulni. A vidék ma is a zalai protestánsok egyik központja.

A már többször említett 1554. évi veszprémi egyházlátogatási jegyzőkönyv figyelemre méltó adatokat tartalmaz Egerszeg mezőváros környékének nemesi falvaiban elterjedt új hitről. Kökényesmindszenten Sebestyén Máté deák teljesen lutheránussá tett mindent . Boncodföldén vannak lutheránus nemesek, Kávási Jób . Boldogfalván Antal plébános titokban lutheránus (lett) . Salomváron a gonosz lutheránus Terjék Pál megbotránkoztatja az egész környéket . Az is látható ezekből a mondatokból, hogy a vizitáló bizottság számára a lutheránus szitokszó jelentésű.

A zalai protestantizmus egyik 17. századi központjáról, a Balaton-felvidékről kevés szó esik a 16. századi forrásokban, csak a vidékről származó Hosszútóti György wittenbergi egyetemi tanulmányairól tudunk 1550-ből.

Az új hit követőinek korai templomairól Zalában nincs tudomásunk. A protestánsok nagy valószínűséggel a török hódítás miatti zűrzavaros időkben elhagyott középkori templomokat használhatták, ezt valószínűsítik például a zalaszentgyörgyi gótikus templom hajójában látható, a környéken kedvelt reneszánsz növényi díszítő motívumokat ábrázoló freskók.


szponzorált tartalom
Hangolódjunk az őszre – káros szokásoktól mentesen
gólyahír
Kisbabát vár Erzsébet királynő unokája
önkormányzati választás / 3 perce
Korlátozások nélkül térhetnek vissza Magyarországra az erdélyi szavazók
Fontos, hogy minden érintett részt tudjon venni a voksoláson, ezért döntött így az Operatív törzs.
Gyász
Tudatjuk mindenkivel, hogy BORBÉLY GYULÁNÉ szül. Kristály Ida temetését 2020. szeptember 30-án 13.30-kor tartjuk a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben.
"Mikor a testemet már roskadozva vittem, Váratlanul csendesen átölelt az Isten..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. MOLNÁR NÁNDOR életének 81. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 13 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Előtte 12.15-kor szentmise a kórház kápolnában. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a temetésen részt vesznek, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Szomorú szívvel tudatjuk, hogy édesanyánk GYÖNGY ISTVÁNNÉ szül. Horváth Gyöngyike 2020. szeptember 19-én csendesen megpihent. Szeptember 29-én, kedden 11 órakor kísérjük utolsó útjára a zalaszabari temetőben. Köszönet a barátoknak, rokonoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. Lányai és családjaik
"Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BABATICS JÓZSEF életének 68. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. szeptember 29-én, kedden 13.30-kor lesz az egerszeghegyi temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SKÁFÁR JÓZSEFNÉ szül. Kovács Margit zalaszentgróti lakos életének 94. évében szíve örökre megpihent. Hamvait szűk családi körben helyeztük végső nyughelyére. A gyászoló család
" Nélküled már semmi sem olyan, mint régen, Fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében, Idézzük szavaid, mosolyod emléked, Szerettünk, szeretünk, nem feledünk Téged." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JELENICSNÉ HALÁSZ IDA életének 54. évében szíve megszünt dobogni. Végső nyugalomra helyezése szeptember 28-án, hétfőn 15 órakor lesz a hottói temetőben. Előtte 14.15-kor gyászmise a hottói templomban. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Szerető családja Zalai Hírlap munkatársai A Mediaworks Hungary Zrt. saját halottjának tekinti.
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TAKÓ PIROSKA életének 87. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 10 órakor lesz a milejszegi-rózsásszegi temetőben. Előtte 9.30-kor gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BAKOS JÓZSEFNÉ szül. Gérczei Emma életének 88. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 28-án, hétfőn a 15 órakor kezdődő gyászmise után lesz a petrikeresztúri temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOZMA IMRE életének 90. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 12 órakor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti köztemetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JOBBÁGY JÁNOS (Laci) életének 64. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 28-án, hétfőn 15.30-kor lesz a becsehelyi temetőben. Előtte 15 órakor gyászmise a becsehelyi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy KISS ISTVÁN alibánfai lakos életének 67. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 13.30-kor kezdődő gyászmise után 14.00 órakor lesz az alibánfai temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Soha el nem múló szeretettel... KASZÁS JÓZSEF életének 78. évében örökre megpihent. Az elhunyt lelki üdvéért a temetés előtt 2020. szeptember 25-én, pénteken 14 óra 30 perces kezdettel gyászmise lesz Zalaegerszegen, a csácsi templomban. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló fia és családja
"Jöttél, és elmentél halkan, Mint a földnek futó vendége. Honnan? Hová? Mi azt tudjuk csak, Isten kezéből, Isten kezébe." Megrendülten tudatjuk, hogy TÓTH MIKLÓS volt zalaszentbalázsi lakos tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 15 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
"Örök álmát őrizze béke és nyugalom!" Soha el nem múló szeretettel emlékezünk GERENCSÉR LÁSZLÓ halálának 10. évfordulóján. Szerettei
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy RIGÓ LAJOSNÉ szül. Lóránt Rozália életének 90. évében örökre megpihent. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 11 órakor lesz a kozmadombjai temetőben. Előtte 10 órakor gyászmise a kálócfai templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ ERZSÉBET (Zsozsó) halálának 3. évfordulóján. Leánya Cintia, szerető szülei és húga Tünde
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BEDENEK ANDRÁS szíve, életének 65. évében szerető családja körében örökre megpihent. Hamvait szűk családi körben helyeztük végső nyughelyére. A gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy TÓTH ERZSÉBET (Nyanya) 92 éves korában elhunyt. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 9 órakor lesz a zalaegerszegi, Göcseji úti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
"Csillag volt, mert szívből szeretett, S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, De a szívünkben él, s örökre ott marad." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk ÖZV. BOROS LAJOSNÉ szül. Kukor Mária halálának 10. évfordulóján BOROS ERVIN halálának 22. évfordulóján és BOROS ÉVA halálának közelgő 4. évfordulóján. Csilla és családja
"Küzdöttem értetek szívvel és erővel, de mint a büszke fák, végül ledőltem. Most szívemből kérem tőletek, Szeressétek egymást, mert én már nem leszek..." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy KOSTORJÁK JÓZSEF MIHÁLY 65 éves korában elhunyt. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 12 órakor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Ezúton szeretnénk megköszönni a II-es Belgyógyászat munkatársainak áldozatos munkáját. Gyászoló édesanyja, testvére, fiai és unokája
Műsorkavalkád / 25 perce
Hétvégi közvetítéseket kínál az Opera
Öngyilkos paktum / 29 perce
Német politikus: az illegális migrációt bátorítja Brüsszel új csomagja
szereptévesztés / 30 perce
Rendőr mentegette az erőszakos bűnözőt
Megújuló energiaforrások / 44 perce
Családi házak napelemeire indul támogatási program
Archibald-díj / 45 perce
Először kapta őslakos festő Ausztrália legrangosabb művészeti kitüntetését
Tech testvér figyel / 1 órája
Megnézhetjük, melyik honlap hogyan követ – meglehet, sokkoló lesz