Az ellenség befészkelődik

A kommunista hatalomátvételt követően 1950 januárjában az első ötéves terv beindításával hazánkban hatalmas nehézipari beruházások kezdődtek, úgynevezett szocialista iparvárosok épültek fel. A hatalom az ipari kapacitás növeléséhez szükséges forrásokat a mezőgazdaságból szerezte meg.

Ezt úgy tudta elérni, hogy az egyénileg gazdálkodó parasztok számára terménybeadási kötelezettséget írt elő. E cél megvalósításához demagóg politikai frazeológia felhasználásával begyűjtési versenyfelhívásokat tettek közzé, hazafias kötelességnek tüntetve fel azt. A padlássöprés fogalmával elhíresült évek alatt sok törvénytelenséget követtek el az állampárt kiszolgálói a magyar parasztság ellen.

SÜRGŐS! Ezzel a megjelöléssel kaptak körlevelet 1951 októberében a járási tanácsok oktatási és népművelési osztályainak vezetői a felettes államigazgatási szerv, a Zala Megyei Tanács oktatási és népművelési osztályának vezetőjétől. A leirat utasítást tartalmazott arra vonatkozóan, hogy az általános iskolások körében népszerűsítsék a begyűjtést. A hivatalnokok szintén SÜRGŐS megkülönböztetéssel továbbították a felhívást az iskolák vezetőinek azzal, hogy tanintézetükben tegyenek meg mindent a terménybeszolgáltatás zökkenőmentes megvalósításáért, ugyanis a begyűjtés csak akkor lehet sikeres, ha megfelelő propagandát kap. A felhívást az iskolaigazgatók továbbították kollégáiknak, a pedagógusokra hárult az a feladat, hogy a tanulók és szüleik körében elvégezzék a felvilágosító munkát. Ismeretes, a Rákosi-korszakban az oktatás fontos szerepet töltött be a politikai, világnézeti nevelésben, a szocialista átnevelés szolgálatába kellett állítani az iskolát, agitációs célokra a tanórákat is felhasználták.

Agitációs plakát a múlt század ötvenes éveiből – Zala Megyei Levéltár

A tanácsi vezetők javaslata a következő volt: osztályfőnöki órákon a tanárok beszéljenek a begyűjtés fontosságáról. Szemléltető agitáció faliújság, köszöntők, versenyeredmények stb. eszközeinek felhasználásával segítsék elő a begyűjtés sikerét. A begyűjtésben élenjárók népszerűsítésére és a lemaradók kipellengérezésére az úttörők köszöntsék fel a legjobban teljesítő gazdákat, és a lemaradókat nem sértő módon pellengérezzék ki, majd az elért eredmények alapján a diákok írjanak dolgozatot a begyűjtésről, Igazgató Kartárs egy jól sikerült dolgozatot küldje be a Csoportomnak (sic!).

A tanintézetek gyorsan eleget tettek a felhívásnak, mert november 15-én a megyei tanács oktatási osztályának küldött jelentésben a Zalaegerszegi Járási Tanács csoportvezetője arról számolt be, hogy a járás valamennyi általános iskolája kivette a részét a begyűjtési munkálatokból , felső tagozatos tanulói dolgozatokat írtak a begyűjtésről, valamint a jól teljesítő gazdákat felköszöntötték. Az iratcsomóhoz 13 diák térítő célú fogalmazását mellékelték, közülük válogattunk.

A magyar nép nagy feladat előtt áll. Ez a begyűjtés. Minden magyar embernek kötelessége, hogy becsülettel beadja a terményét. A fejadagot mindenkinek egyenlő mértékben megadják. Aki a felesleges gabonáját nem adja be, az a béke ellensége. Ilyenek a kulákok, kik a begyűjtést hátráltatják. Ezeket a törvény szigorúan megbünteti. De meg is illetik a büntetést. Vannak olyan emberek, kik a kulák szavát fontosabbnak tartják, mint a begyűjtést. Ezek az úgynevezett cselédek. Az áruló, a besúgó kulák szavára hátráltatják a begyűjtést. Több gabonát a hazának! A kulák töri a fejét egyre, hogy hogyan tudná beadni a zsizsikes magot. Jól kell vigyázni a kuláknak ravasz szándékára. Ébernek kell lenni a népnek, mert az ilyen emberekkel nem bánhatunk gyenge kézzel. Ez az aljas ellenség befészkelődik a földműves szövetkezetekbe és ott botrányt idéz elő. (1951. október 24. VII. osztályos tanuló, Nagykapornak)

Falunkban minden dolgozó megértette a párt felhívását a terménybegyűjtés érdekében. A terménybegyűjtést mi úttörők is elősegítettük. Kukoricatörésnél segítettünk a gazdáknak és meggyőztük őket a terménybeadás haladéktalan teljesítéséről. Minden termény elősegíti a népi demokráciát. Kormányunk azoknak a dolgozó parasztoknak jutalmat ad, akik élenjárók a terménybegyűjtésben. Mindenkinek érdeke, hogy a terménybeadást határidő előtt teljesítse, mert az egyre élesedő nemzetközi ellentét veszélyezteti hazánk függetlenségét. Ezért szükséges minden szem gabona, mert ezzel is hazánkat erősítjük és a békét védjük. (1951. október 23., VIII. osztályos tanuló, Csöde)

Magyarország népi demokratikus állam lett a felszabadulás után. A tőkések hatalmát megdöntötték, és a dolgozók vették át a hatalmat. A munkások és a parasztok összeszövetkeztek és egymást segítik. A parasztok a földet művelik, a fölösleget beadják és ez a szövetkezeteken keresztül jut a munkásokhoz. A munkások építik az utakat, készítik a földművesek szerszámait, a ruhát, a lábbelit, az ekét, a boronát, a gépeket csinálják. Ezért a parasztok a fölösleges terményt beadják, hogy a munkásoknak meglegyen a kenyerük. A beadásról kapnak C jegyet, hogy megvegyék ami nekik szükséges. Hogy minél többet, jobbat tudjunk termelni, ezért versenyben állnak a községek egymással. Vannak olyan emberek is, akik nem adják be a fölösleget és drágán elfeketézik, ezek ellenségek, nem érdemlik meg, hogy közöttünk éljenek. Minden embernek hazafias kötelessége a terményfölöslegét beadni, mert ezáltal a békét is elősegíti és testvéreit meg nem engedi éhezni. (Sárhidán, 1951. október. 14-én, … VI. osztályos tanuló)

Akik írták, ők a kor, úttörői, nekik házi feladat. A beszolgáltatás szüleiknek is házi feladat volt, csak kicsit másként, de az állandó fenyegetettség érzése miatt nem beszéltek róla, csak teljesítették hazafias kötelességüket. Nagyszüleik pedig a teljesíthetetlen terhek következtében a közellátás veszélyeztetése, szabotálása miatt hosszabb rövidebb börtönbüntetésüket töltötték. Unokáik pedig korán megtanulták, miről lehet az iskolában beszélni és miről nem. Ma ezek az írások talán mosolyt fakasztanak, ugyanakkor jól érzékeltetik a Rákosi korszak légkörét, irracionális, torzító hatását.

 


szponzorált tartalom
Hangolódjunk az őszre – káros szokásoktól mentesen
Tech testvér figyel
Megnézhetjük, melyik honlap hogyan követ – meglehet, sokkoló lesz
problémák / 2 perce
Migrációkutató Intézet: kompromisszum bármi áron?
A Migrációkutató Intézet aktuális gyorselemzésében az Európai Bizottság két napja közzétett új migrációs és menekültügyi javaslatcsomagját vizsgálja.
Gyász
Tudatjuk mindenkivel, hogy BORBÉLY GYULÁNÉ szül. Kristály Ida temetését 2020. szeptember 30-án 13.30-kor tartjuk a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben.
"Mikor a testemet már roskadozva vittem, Váratlanul csendesen átölelt az Isten..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. MOLNÁR NÁNDOR életének 81. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 13 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Előtte 12.15-kor szentmise a kórház kápolnában. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a temetésen részt vesznek, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Szomorú szívvel tudatjuk, hogy édesanyánk GYÖNGY ISTVÁNNÉ szül. Horváth Gyöngyike 2020. szeptember 19-én csendesen megpihent. Szeptember 29-én, kedden 11 órakor kísérjük utolsó útjára a zalaszabari temetőben. Köszönet a barátoknak, rokonoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. Lányai és családjaik
"Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BABATICS JÓZSEF életének 68. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. szeptember 29-én, kedden 13.30-kor lesz az egerszeghegyi temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SKÁFÁR JÓZSEFNÉ szül. Kovács Margit zalaszentgróti lakos életének 94. évében szíve örökre megpihent. Hamvait szűk családi körben helyeztük végső nyughelyére. A gyászoló család
" Nélküled már semmi sem olyan, mint régen, Fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében, Idézzük szavaid, mosolyod emléked, Szerettünk, szeretünk, nem feledünk Téged." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JELENICSNÉ HALÁSZ IDA életének 54. évében szíve megszünt dobogni. Végső nyugalomra helyezése szeptember 28-án, hétfőn 15 órakor lesz a hottói temetőben. Előtte 14.15-kor gyászmise a hottói templomban. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Szerető családja Zalai Hírlap munkatársai A Mediaworks Hungary Zrt. saját halottjának tekinti.
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TAKÓ PIROSKA életének 87. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 10 órakor lesz a milejszegi-rózsásszegi temetőben. Előtte 9.30-kor gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BAKOS JÓZSEFNÉ szül. Gérczei Emma életének 88. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 28-án, hétfőn a 15 órakor kezdődő gyászmise után lesz a petrikeresztúri temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOZMA IMRE életének 90. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 12 órakor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti köztemetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JOBBÁGY JÁNOS (Laci) életének 64. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 28-án, hétfőn 15.30-kor lesz a becsehelyi temetőben. Előtte 15 órakor gyászmise a becsehelyi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy KISS ISTVÁN alibánfai lakos életének 67. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 13.30-kor kezdődő gyászmise után 14.00 órakor lesz az alibánfai temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Soha el nem múló szeretettel... KASZÁS JÓZSEF életének 78. évében örökre megpihent. Az elhunyt lelki üdvéért a temetés előtt 2020. szeptember 25-én, pénteken 14 óra 30 perces kezdettel gyászmise lesz Zalaegerszegen, a csácsi templomban. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló fia és családja
"Jöttél, és elmentél halkan, Mint a földnek futó vendége. Honnan? Hová? Mi azt tudjuk csak, Isten kezéből, Isten kezébe." Megrendülten tudatjuk, hogy TÓTH MIKLÓS volt zalaszentbalázsi lakos tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 15 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
"Örök álmát őrizze béke és nyugalom!" Soha el nem múló szeretettel emlékezünk GERENCSÉR LÁSZLÓ halálának 10. évfordulóján. Szerettei
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy RIGÓ LAJOSNÉ szül. Lóránt Rozália életének 90. évében örökre megpihent. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 11 órakor lesz a kozmadombjai temetőben. Előtte 10 órakor gyászmise a kálócfai templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ ERZSÉBET (Zsozsó) halálának 3. évfordulóján. Leánya Cintia, szerető szülei és húga Tünde
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BEDENEK ANDRÁS szíve, életének 65. évében szerető családja körében örökre megpihent. Hamvait szűk családi körben helyeztük végső nyughelyére. A gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy TÓTH ERZSÉBET (Nyanya) 92 éves korában elhunyt. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 9 órakor lesz a zalaegerszegi, Göcseji úti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
"Csillag volt, mert szívből szeretett, S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, De a szívünkben él, s örökre ott marad." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk ÖZV. BOROS LAJOSNÉ szül. Kukor Mária halálának 10. évfordulóján BOROS ERVIN halálának 22. évfordulóján és BOROS ÉVA halálának közelgő 4. évfordulóján. Csilla és családja
"Küzdöttem értetek szívvel és erővel, de mint a büszke fák, végül ledőltem. Most szívemből kérem tőletek, Szeressétek egymást, mert én már nem leszek..." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy KOSTORJÁK JÓZSEF MIHÁLY 65 éves korában elhunyt. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 12 órakor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Ezúton szeretnénk megköszönni a II-es Belgyógyászat munkatársainak áldozatos munkáját. Gyászoló édesanyja, testvére, fiai és unokája
Citera, tilinkó és koboz / 25 perce
Népi hangszergyűjteményét mutatta be Birinyi József Lentiben
Korosa Titanilla
Bőséges hozammal / 25 perce
Évek óta sikereket érnek el a Start közmunkaprogramban Reszneken
Gyuricza Ferenc
kérdéseket tettünk fel az operatív törzsnek / 25 perce
Mi a teendő, ha kontaktnak minősül a diák? – Müller Cecília válaszolt lapunknak
ZH
átigazolás / 26 perce
A ZTE-nevelés Horváth Krisztofer a Torinóhoz igazolt
Kerkai Attila
forrnak az indulatok / 35 perce
Messi: már meg sem lepett, hogy így bánt Suárezzel a vezetőség...
Kreatív / 57 perce
Készítsen praktikus és vidám üzenőfalat!