Szépítő egyesületek és bizottságok már a történelmi Zala megyében is tevékenykedtek

A zalai ember lokálpatrióta. Erősen kötődik szülőföldjéhez, büszke annak természeti szépségeire, és hajlandó tenni, hogy élhető környezetet hagyjon az utánunk következő generációkra. Ezért is alakult megyénkben a rendszerváltás után annyi környezetvédő, településfejlesztő egyesület.

De az önzetlen zalai polgárok már a XIX. század közepétől – a legnehezebb történelmi időkben is – működtettek szépítő egyesületeket.

Nagykanizsának már 1842-ben volt Szépítő Bizottmánya. Legfőbb gondja az utak javításával volt: „a Mura minden kavicsa is kevés volt a feneketlen kanizsai sár betömésére” – hangoztatták. Rőzsekötegeket raktak végig a legsüppedékesebb útrészekre, a gyalogosoknak pedig gerendákat raktak le. Chinorány Boldizsár elnök vezetésével a bizottmány 1844-től kötelezővé tették a házak számozását, 1850-ben elhatározták a Fő utca egyik felén a gyalogjárda kikövezését. A város rájuk bízta az utcai árkok és járdák elkészítését is. A baj csupán az volt, hogy Varasdról kellett 6 „flaszterozót” hozni, mert Kanizsán ebben az időben még útburkoláshoz értő mesterember nem volt. 10 esztendőn át tartott a város utcáinak, járdáinak, kocsiútjainak és tereinek téglával való burkolása. Javaslatukra megszületett Nagykanizsa első városrendezési terve (1867). Rendezték a piaci szabályokat is. 1874-ben megjelent az első öntözőkocsi Kanizsán. (Bádenben vette a város vezetése, 352 forintért.) Az utcai ültetvények ápolására városi kertészt alkalmaztak. Szükség is volt erre, mert a háztulajdonosok lokálpatrióta buzgalomból minden rendszer nélkül nyárfákkal ültették teli a várost. A Szépítő Bizottmány nagyszabású fásítási programja sokkal lassúbb volt, de évről évre csinosabbá tette a várost.

A parkok, fásított sétányok gondozására és fejlesztésére 1892 decemberében hozták létre 130 fővel a Szépészeti Egyesületet. Az első kísérlet életképtelennek bizonyult. Így 1894. december 30-án újjáalakult Nagykanizsai Szépítő Egylet néven. Elnöke a város népszerű közjegyzője Plihál Ferenc lett, ügyvezető alelnöke pedig Tripammer Gyula. A munkát nagy tekintélyével (és pénzével) báró gelsei Guttmann Vilmos segítette. Az egyesületnek 275 tagja volt. Elérték, hogy véleményezési joguk lett a város minden szépítésre vonatkozó tervével kapcsolatban. Tripammer Gyula javaslatára hozta létre a város a millennium tiszteletére a Városi Sétateret. Az egyesület fásította, gondozta aztán évtizedekig. Ők kezdeményezték – a park minél élőbbé tétele érdekében a Batthyány utca felől átjáró híd építését is.

Kirándulóhelyeket létesítettek (Hétforrás, zsigárdi Zrínyi fa stb.). Hársfával ültették be a Csengery utcát. Már a századfordulón kezdeményezték városi strandfürdő létrehozását, s városi könyvtár és múzeum alapításra is törekedtek. Az élénk egyesületi életnek az első világháború vetett véget. Vagyonuk devalválódott, szerepük a háború után csupán a tanácsadásra korlátozódott. Néhány képviselő 1930 májusában megpróbált életet lehelni az egyesületbe, de kezdeményezésük nem járt eredménnyel.

Zalaegerszegen 1858. szeptember 16-án alakult meg a Szépítő Bizottmány. Első elnöke – alispánná választásáig – Koppány Ferenc ismert közéleti személyiség lett. Hogy feladatukat hatékonyban tudják ellátni, terepszemlét tartottak s feljegyezték a legfőbb teendőket.

Megállapították, hogy még mindig sok a szalma- és zsuppfedeles, valamint elhanyagolt ház a városban. Kezdeményezték kőkémények és kőkemencék létesítését a tűzveszély elhárítása érdekében. Felhívták a figyelmet, hogy szükség van építési szabályokra, mert addig mindenki úgy építkezett, ahogy akart. Ettől kezdve a házépítési- és bővítési terveket a bizottmány véleményezte.

Legnagyobb gond a szennyvízkezeléssel volt: ” némely házakból a mosadék, szemét, ganajlé az ipari üzlet használata utáni folyadék által nemcsak az egészségre ártalmas, hanem a város dísztelenségére szolgáló rondaság az utcára kieresztetik” – írták. Javasolták az udvarokba gödrök ásását a szemét számára, s ha az megtelt, ki kellett hordania a tulajdonosnak a városból. Felügyelték a házak előtti árkok tisztítását, s a gyalogutak karbantartását.

Szabályozni kellett az állattartást is. Nem tetszett a bizottmánynak, hogy a kanász és csordás reggelenként a városon keresztül hajtotta végig az állatokat, s pont a nagytemplom előtt gyűjtötték össze őket. Felszámolták ezt a gyakorlatot, és megtiltották, hogy az otthon tartott disznókat az utcára kiengedjék, mert „az itt zalámboló sertések az utcákon nemcsak rondaságot hagynak, hanem a víz árkokat is betiporják és feltúrják.”

Egyéb városképjavító intézkedések sokaságát kezdeményezték (pl. alacsony kávájú kutak magasítása, piaci rend kialakítása, utak melletti fák, fasorok gondozása stb.).

A későbbi években munkájuk elsősorban építészeti ügyek véleményezésére korlátozódott felléptek a szennyezések ellen, valamint a balesetveszélyes helyzetek megelőzése érdekében. A bizottmány munkája jelentősen hozzájárult, hogy Zalaegerszeg 1885-ben rendezett tanácsú város lett. 1885-ben a bizottmány átalakult Szépészeti Bizottsággá, majd 1902-ben Szépítő Egyesületté.

Az egyesület alakulását komoly szervezés előzte meg. 1901. június 20-án 47 egerszegi közéleti személyiség (köztük alispán, főjegyző, polgármester) felhívást tett közzé a Zalamegye c. újságban: „amit nem tehet meg a város, azt megtehetjük társadalmi úton, a rendet, a tisztaságot, a természet kedvelő polgárok szövetkezésével Célja legyen Zalaegerszeg városának és környékének fasorok és ültetvények, díszkertek és sétányok által szépítése, a terek gondozása és fenntartása, üdülő és kirándulóhelyek létesítése valamint a köztisztaság és közegészségügy érdekeinek előmozdítása”.

1902. március 10-én megalakult az egyesület. Elnöknek dr. Jankovich László főispánt választották, ügyvezető alelnök Várhidy Lajos polgármester lett. A 20 választmányi tag jól reprezentálta a helyi társadalmat. A várossal való együttműködést úgy biztosították, hogy a mindenkori polgármester, rendőrkapitány, városi mérnők és városgazda hivatalból a választmány tagja lett. Alapító tag az lehetett, aki legalább 50 korona tagdíjat fizetett. Ilyen az első két évben 8 volt (6 magánszemély és 2 pénzintézet). Rendes tagdíj évi 4 korona volt. Az alapítás után 64-en fizettek tagdíjat, amely összeget városszépítésre használták.

A zalaegerszegi Deák tér a 20. század elején. Gondozták, szépítették, támogatták
Fotó: ZM Levéltár

Az első években az egyesület legnagyobb vállalása a Baross és Deák liget gondozása volt. Hogy a szépítést és fásítást tervszerűen végezhessék faiskolát hoztak létre. Kanizsához hasonlóan előírták városi kertész alkalmazását is. Deák Ferenc születésének 100. évfordulója tiszteletére a növényzet rendbetétele mellett 500 koronával járultak hozzá a szobor körüli díszes vaskerítés létrehozásához.

Elérték, hogy a város addigi jellegtelen utcanevei helyett (pl. Körmendi, Mező, Úri, Csácsi, Telek) történelmünk nagyjainak nevét örökítsék meg. Így lett Széchenyi tér, Rákóczi, Petőfi, Kisfaludy, Eötvös, Tompa, Berzsenyi, Csány stb. utca is a városban.

Később a parkosítás és fásítás mellett figyelmet fordítottak az utak javítására, burkolására is. Támogatták a közterületek kivilágítását. Befásították a libagyöp (mai ZTE pálya) területét és a Kálváriától a Jánkahegy aljáig terjedő utat. Évi 4-800 koronával támogatták a városfejlesztési elképzeléseket. Ilyen volt 1912-ben a mai múzeum előtti tér rendezése. Tevékenységükkel országos ismertségre tettek szert – Nagykőrös és Pécs az egerszegi mintára kívánta megszervezni egyesületét. A világháború azonban itt is közbeszólt.

A tárgyalt korszakban még egy Szépítő Egyesület működött, Keszthelyen. 1864-ben jött létre az utcák tisztántartására, sétaterek és kirándulóhelyek létesítésére. Tevékenységük elég visszafogott volt, így 1890-ben Festetics Tasziló védnöki támogatásával, Deininger Imre elnökségével újjáalakították 65 taggal. Városvédő szerepük feltárása a jövő feladata.


batman
Mégis visszatér Jokerként Jared Leto
sikerült / 23 perce
Súlyosan veszélyeztetett békaporontyok születését ünnepli a Chilei Nemzeti Állatkert
A kutatók igyekeztek a békák természetes élőhelyét idéző lakhelyet kialakítani az állatok számára.
Gyász
"Előttünk az arcod, szívünkben az emléked, Soha, amíg élünk, nem feledünk téged." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk BŐDÖR ZOLTÁN volt garabonci lakos halálának 24. évfordulóján. Emlékére szentmise 2020. október 25-én, vasárnap 10 órakor lesz a zalakarosi Isteni Irgalmasság-templomban. Szerető családja
"Ott pihentek, ahol már nem fáj semmi, nyugalmatokat nem zavarja senki. Könnyes az út, mert sírotokhoz vezet, a jó Isten örködjön pihenésetek felett." Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezem férjem TÓTH ERNŐ halálának 6. évfordulóján és fiam TÓTH LÁSZLÓ halálának 5. évfordulóján. Szerető feleség és édesanya
"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él..." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk ÖZV. BELSŐ ISTVÁNNÉ szül. Antal Irén 90 éves korában türelemmel viselt, hosszú szenvedés után örökre megpihent. Temetése 2020. október 27-én, kedden 14 órakor lesz az ortaházi temetőben. Gyászmise 13 órakor a helyi imaházban. Köszönetet mondunk a Csömödéri Idősek Otthona vezetőinek és dolgozóinak. Gyászoló gyermekei, menyei, unokái, dédunokái
"A szívünkben mindig ott élsz, s lelkünk része vagy, Szomorú a távolság, de nem felejt a gondolat." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk GULYÁSNÉ BOGNÁR TÍMEA halálának 6. évfordulóján. Szerettei
"Az idő múlik, de feledni nem lehet csak megtanulni élni nélküled!" Fájó szívvel emlékezünk HELLER JÁNOSNÉ szül. Lakatos Rozália halálának 1. évfordulójára. Szerető családja
"Elfelejteni téged nem lehet, Mert te voltál a jóság és a szeretet..." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk BALÁZS ISTVÁNNÉ szül. Sárecz Margitra távollétének 20. évében. Férje és fiai
Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. ISTVÁN ANNA 2020. október 8-án, 73 éves korában tragikus hirtelenséggel örökre itt hagyott bennünket. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. október 30-án, pénteken 13 órakor lesz a keszthelyi Szent Miklós temetőben. Gyászoló család
"Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HORVÁTH DEZSŐ 66 éves korában megpihent. Végső nyugalomra 2020. október 27-én, kedden 12.30-kor helyezzük az andráshidai temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk HORVÁTH ZSOLT halálának 30. évfordulóján. Szerető családja
"Küzdelmes volt élete, Legyen nyugodt pihenése." Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCS FERENC életének 74. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2020. október 26-án, hétfőn 14 órakor lesz a kiskanizsai temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Minden külön értesítés helyett. Gyászoló családja
"Megállt a szív, mely élni vágyott, Pihen a kéz, mely dolgozni imádott. Nincs már holnap, ennyi volt az élet, Sirassatok csendben, mert szívetekben tovább élek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, drága édesapánk, nagypapánk, testvérem, nagybátyánk, rokonunk JOBBÁGY TIBOR a letenyei ÉKKÖV Kft. volt ügyvezető igazgatója életének 70. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2020. október 24-én, szombaton a 9 órakor kezdődő gyászmise után lesz a becsehelyi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NÉMETH FERENC (Csini) életének 67. évében szerető szíve örökre megpihent. Utolsó útjára október 26-án, hétfőn 14 órakor kísérjük a Zalalövő-patakai temetőben. Gyászmise előtte 12 óra 45 perckor a bagodi templomban. A személyes részvétnyilvánítást mellőzni szíveskedjék. Ezúton köszönjük meg mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, mély gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család
"Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek, Ha rám gondoltok mosolyogjatok, mert én már Istennél vagyok." Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk PAIS GYULÁNÉ szül. Tóth Aranka 2020. október 19-én, 91 éves korában örökre megpihent. Temetése 2020. október 26-án (hétfőn) 11.30 órakor lesz a keszthelyi Szent Miklós temetőben. Előtte gyászmise 8 órakor a Fő téri templomban. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló szerettei
Fájdalommal tudatjuk, hogy férjem, édesapánk, nagyapánk, apósunk ID. KÓRÁSZ GYÖRGY (VEGS ny. főkönyvelője) életének 90. esztendejében elhunyt, valamint édesapám, fiúnk, bátyánk, nagybátyánk, sógorunk IFJ. KÓRÁSZ GYÖRGY életének 64. esztendejében elhunyt. Hamvasztás utáni közös búcsúztatásuk 2020. október 28-án (szerdán) 13 órakor lesz a keszthelyi Szent Miklós temetőben. Előtte 9 órakor gyászmise a Kis Szent Teréz Karmelita Bazilikában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjukra elkísérik és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy SZABÓ ISTVÁNNÉ szül. Pálfi Mária életének 92. évében elhunyt. Temetése 2020. október 22-én, csütörtökön a 12.30-kor kezdődő szentmise után lesz a fűzvölgyi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCS GYULA pacsai lakos, volt Zala Volán nyugdíjas életének 77. évében elhunyt. Temetése október 24-én, szombaton 10 órai szentmisét követően 11 órakor a pacsai temetőben lesz. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, mély fájdalmunkban osztoznak! A gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BALOGH EMILNÉ szül. Pálfi Mária 85 éves korában elhunyt. Temetése 2020. október 22-én, csütörtökön a 14 órakor kezdődő gyászmise után lesz a sárhidai temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk NÉMETH JÓZSEFNÉ szül. Pápai Mária halálának 5. évfordulóján. Férje és családja
"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BURUSÁN JÓZSEFNÉ szül. Hofstadter Márta 62 éves korában betegségben elhunyt. Temetése 2020. október 27-én, kedden 14 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Szentmise aznap 7.30-kor a felső templomban. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet, mindenkinek akik RAB JENŐ temetésén részt vettek, és gyászunkban bármely módon osztoztak. Külön köszönetet mondunk dr. Szalai Adrienn kezelőorvosnak, az I. belosztály orvosainak, nővéreinek és összes dolgozójának, dr. Nagy Dóra háziorvosnak és asszisztensének, Horváthné Gerencsér Rita és Kámán Beáta hospice nővéreknek, a sürgősségi osztály dolgozóinak, a mentőszolgálat és betegszállítás dolgozóinak odaadó, lelkiismeretes munkájukért. Gyászoló család
Óriási siker / 30 perce
Hiánypótló magyar alkalmazás segíti a várandós kismamákat
felajánlás / 52 perce
Magyarország 150 lélegeztetőgéppel segíti Csehországot
fontos vitaminok / 53 perce
Szlávik János elmondta, milyen immunerősítő hatású szereket ajánl most
időtlen elegancia / 1 órája
Most saját bőrödön érezheted Hannibal illatát
tragédia / 1 órája
Bérgyilkos végzett az első orosz Forma 1-es pilóta apjával
sikeres családpolitika / 2 órája
A magyaroknak fontos a saját otthon a családalapításhoz