Hallgassa élőben!

Szépítő egyesületek és bizottságok már a történelmi Zala megyében is tevékenykedtek

A zalai ember lokálpatrióta. Erősen kötődik szülőföldjéhez, büszke annak természeti szépségeire, és hajlandó tenni, hogy élhető környezetet hagyjon az utánunk következő generációkra. Ezért is alakult megyénkben a rendszerváltás után annyi környezetvédő, településfejlesztő egyesület.

De az önzetlen zalai polgárok már a XIX. század közepétől – a legnehezebb történelmi időkben is – működtettek szépítő egyesületeket.

Nagykanizsának már 1842-ben volt Szépítő Bizottmánya. Legfőbb gondja az utak javításával volt: „a Mura minden kavicsa is kevés volt a feneketlen kanizsai sár betömésére” – hangoztatták. Rőzsekötegeket raktak végig a legsüppedékesebb útrészekre, a gyalogosoknak pedig gerendákat raktak le. Chinorány Boldizsár elnök vezetésével a bizottmány 1844-től kötelezővé tették a házak számozását, 1850-ben elhatározták a Fő utca egyik felén a gyalogjárda kikövezését. A város rájuk bízta az utcai árkok és járdák elkészítését is. A baj csupán az volt, hogy Varasdról kellett 6 „flaszterozót” hozni, mert Kanizsán ebben az időben még útburkoláshoz értő mesterember nem volt. 10 esztendőn át tartott a város utcáinak, járdáinak, kocsiútjainak és tereinek téglával való burkolása. Javaslatukra megszületett Nagykanizsa első városrendezési terve (1867). Rendezték a piaci szabályokat is. 1874-ben megjelent az első öntözőkocsi Kanizsán. (Bádenben vette a város vezetése, 352 forintért.) Az utcai ültetvények ápolására városi kertészt alkalmaztak. Szükség is volt erre, mert a háztulajdonosok lokálpatrióta buzgalomból minden rendszer nélkül nyárfákkal ültették teli a várost. A Szépítő Bizottmány nagyszabású fásítási programja sokkal lassúbb volt, de évről évre csinosabbá tette a várost.

A parkok, fásított sétányok gondozására és fejlesztésére 1892 decemberében hozták létre 130 fővel a Szépészeti Egyesületet. Az első kísérlet életképtelennek bizonyult. Így 1894. december 30-án újjáalakult Nagykanizsai Szépítő Egylet néven. Elnöke a város népszerű közjegyzője Plihál Ferenc lett, ügyvezető alelnöke pedig Tripammer Gyula. A munkát nagy tekintélyével (és pénzével) báró gelsei Guttmann Vilmos segítette. Az egyesületnek 275 tagja volt. Elérték, hogy véleményezési joguk lett a város minden szépítésre vonatkozó tervével kapcsolatban. Tripammer Gyula javaslatára hozta létre a város a millennium tiszteletére a Városi Sétateret. Az egyesület fásította, gondozta aztán évtizedekig. Ők kezdeményezték – a park minél élőbbé tétele érdekében a Batthyány utca felől átjáró híd építését is.

Kirándulóhelyeket létesítettek (Hétforrás, zsigárdi Zrínyi fa stb.). Hársfával ültették be a Csengery utcát. Már a századfordulón kezdeményezték városi strandfürdő létrehozását, s városi könyvtár és múzeum alapításra is törekedtek. Az élénk egyesületi életnek az első világháború vetett véget. Vagyonuk devalválódott, szerepük a háború után csupán a tanácsadásra korlátozódott. Néhány képviselő 1930 májusában megpróbált életet lehelni az egyesületbe, de kezdeményezésük nem járt eredménnyel.

Zalaegerszegen 1858. szeptember 16-án alakult meg a Szépítő Bizottmány. Első elnöke – alispánná választásáig – Koppány Ferenc ismert közéleti személyiség lett. Hogy feladatukat hatékonyban tudják ellátni, terepszemlét tartottak s feljegyezték a legfőbb teendőket.

Megállapították, hogy még mindig sok a szalma- és zsuppfedeles, valamint elhanyagolt ház a városban. Kezdeményezték kőkémények és kőkemencék létesítését a tűzveszély elhárítása érdekében. Felhívták a figyelmet, hogy szükség van építési szabályokra, mert addig mindenki úgy építkezett, ahogy akart. Ettől kezdve a házépítési- és bővítési terveket a bizottmány véleményezte.

Legnagyobb gond a szennyvízkezeléssel volt: ” némely házakból a mosadék, szemét, ganajlé az ipari üzlet használata utáni folyadék által nemcsak az egészségre ártalmas, hanem a város dísztelenségére szolgáló rondaság az utcára kieresztetik” – írták. Javasolták az udvarokba gödrök ásását a szemét számára, s ha az megtelt, ki kellett hordania a tulajdonosnak a városból. Felügyelték a házak előtti árkok tisztítását, s a gyalogutak karbantartását.

Szabályozni kellett az állattartást is. Nem tetszett a bizottmánynak, hogy a kanász és csordás reggelenként a városon keresztül hajtotta végig az állatokat, s pont a nagytemplom előtt gyűjtötték össze őket. Felszámolták ezt a gyakorlatot, és megtiltották, hogy az otthon tartott disznókat az utcára kiengedjék, mert „az itt zalámboló sertések az utcákon nemcsak rondaságot hagynak, hanem a víz árkokat is betiporják és feltúrják.”

Egyéb városképjavító intézkedések sokaságát kezdeményezték (pl. alacsony kávájú kutak magasítása, piaci rend kialakítása, utak melletti fák, fasorok gondozása stb.).

A későbbi években munkájuk elsősorban építészeti ügyek véleményezésére korlátozódott felléptek a szennyezések ellen, valamint a balesetveszélyes helyzetek megelőzése érdekében. A bizottmány munkája jelentősen hozzájárult, hogy Zalaegerszeg 1885-ben rendezett tanácsú város lett. 1885-ben a bizottmány átalakult Szépészeti Bizottsággá, majd 1902-ben Szépítő Egyesületté.

Az egyesület alakulását komoly szervezés előzte meg. 1901. június 20-án 47 egerszegi közéleti személyiség (köztük alispán, főjegyző, polgármester) felhívást tett közzé a Zalamegye c. újságban: „amit nem tehet meg a város, azt megtehetjük társadalmi úton, a rendet, a tisztaságot, a természet kedvelő polgárok szövetkezésével Célja legyen Zalaegerszeg városának és környékének fasorok és ültetvények, díszkertek és sétányok által szépítése, a terek gondozása és fenntartása, üdülő és kirándulóhelyek létesítése valamint a köztisztaság és közegészségügy érdekeinek előmozdítása”.

1902. március 10-én megalakult az egyesület. Elnöknek dr. Jankovich László főispánt választották, ügyvezető alelnök Várhidy Lajos polgármester lett. A 20 választmányi tag jól reprezentálta a helyi társadalmat. A várossal való együttműködést úgy biztosították, hogy a mindenkori polgármester, rendőrkapitány, városi mérnők és városgazda hivatalból a választmány tagja lett. Alapító tag az lehetett, aki legalább 50 korona tagdíjat fizetett. Ilyen az első két évben 8 volt (6 magánszemély és 2 pénzintézet). Rendes tagdíj évi 4 korona volt. Az alapítás után 64-en fizettek tagdíjat, amely összeget városszépítésre használták.

A zalaegerszegi Deák tér a 20. század elején. Gondozták, szépítették, támogatták
Fotó: ZM Levéltár

Az első években az egyesület legnagyobb vállalása a Baross és Deák liget gondozása volt. Hogy a szépítést és fásítást tervszerűen végezhessék faiskolát hoztak létre. Kanizsához hasonlóan előírták városi kertész alkalmazását is. Deák Ferenc születésének 100. évfordulója tiszteletére a növényzet rendbetétele mellett 500 koronával járultak hozzá a szobor körüli díszes vaskerítés létrehozásához.

Elérték, hogy a város addigi jellegtelen utcanevei helyett (pl. Körmendi, Mező, Úri, Csácsi, Telek) történelmünk nagyjainak nevét örökítsék meg. Így lett Széchenyi tér, Rákóczi, Petőfi, Kisfaludy, Eötvös, Tompa, Berzsenyi, Csány stb. utca is a városban.

Később a parkosítás és fásítás mellett figyelmet fordítottak az utak javítására, burkolására is. Támogatták a közterületek kivilágítását. Befásították a libagyöp (mai ZTE pálya) területét és a Kálváriától a Jánkahegy aljáig terjedő utat. Évi 4-800 koronával támogatták a városfejlesztési elképzeléseket. Ilyen volt 1912-ben a mai múzeum előtti tér rendezése. Tevékenységükkel országos ismertségre tettek szert – Nagykőrös és Pécs az egerszegi mintára kívánta megszervezni egyesületét. A világháború azonban itt is közbeszólt.

A tárgyalt korszakban még egy Szépítő Egyesület működött, Keszthelyen. 1864-ben jött létre az utcák tisztántartására, sétaterek és kirándulóhelyek létesítésére. Tevékenységük elég visszafogott volt, így 1890-ben Festetics Tasziló védnöki támogatásával, Deininger Imre elnökségével újjáalakították 65 taggal. Városvédő szerepük feltárása a jövő feladata.


A Mindmegette karácsonyi ajánlata
Ez a legjobb ünnepi köret!
A Mindmegette karácsonyi ajánlata
Kókuszos desszertek karácsonyra
egyre gömbölyűbb
Hatalmasat nőtt Rúzsa Magdi hasa, már nem látja a lábfejét
A párkeresés útvesztőiben / 2 perce
Ismerkedési és párkapcsolati nehézségek harminc év felett: Zalában is bonyolult a társkeresés?
Tényleg olyan nehéz az ismerkedés a középkorúak számára? Valóban az interneten lehet csak társat találni manapság? És csakugyan egyre gyakoribbak az elköteleződési problémák?
Gyász
”Annyira szerettem volna élni értetek, de az Úr hívta lelkemet. Tiszta szívből azt kérem tőletek, szeressétek egymást, mint én titeket. Mindig ott leszek köztetek, s félve vigyázom minden léptetek.” Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédmamánk, anyósunk, nászasszonyunk ÖZV. HORVÁTH JÓZSEFNÉ szül. Fordán Irén tragikus hirtelenséggel életének 82. évében elhunyt. Temetése 2021. december 1-jén, szerdán 12.30-kor lesz a zalabesenyői temetőben. Gyászmise aznap 8 órakor a Mária Magdolna Plébánia-templomban. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
”Örök az arcod, nem száll el szavad, minden mosolyod a szívünkben marad.” Szomorúan tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FEHÉRNÉ ZSANKÓ KATALIN szerető szíve 57 éves korában megszűnt dobogni. Temetése 2021. november 30-án, kedden 8.30-kor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Férje, édesanyja, testvére, rokonok
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SIMON BÉLÁNÉ Ibi néni volt vendéglátóipari dolgozó 86 éves korában elhunyt. Végső nyugalomra helyezése 2021. november 30-án, kedden 12 óra 30 perckor lesz az ebergényi temetőben. Előtte gyászmise 12 órakor. Ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei
Szomorúan tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÓTH ISTVÁN életének 69. évében elhunyt. Temetése 2021. december 1-jén, szerdán 14 órakor lesz a zalabesenyői temetőben. Ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
”Vágytam maradni még szeretteim között, a sors végül ellenem döntött. Búcsúzni nem tudtam, ajkam nem engedett, amit mondtam volna - tudja, ki szeretett.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SIPOS OTTÓ (kőműves mester) életének 69. évében elhunyt. Temetése 2021. november 30-án, kedden 13 órakor lesz a baktüttősi temetőben. Előtte 12 óra 15 perckor gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Szeretettel emlékezünk KIRÁLY ÁRPÁD halálának 12. évfordulóján. Szerető családja
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy édesanyánk, nagymamánk, dédink MAGYAR KÁROLYNÉ szül. Beke Ágota szerető szíve, életének 88. évében megszűnt dobogni. Temetése 2021. december 1-jén, szerdán 13 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Gyászmise aznap reggel 7.30-kor a felsőtemplomban. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
"Nélküled már semmi sem olyan, mint régen, fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében. Idézzük szavaid, mosolyod, emléked, szerettünk és szeretünk, nem feledünk Téged." Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk CSER ZOLTÁNNÉ szül. Sziva Sarolta halálának 3. évfordulóján. Szerető családja
"Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, testvérem, nagybátyánk PÖRS ISTVÁN életének 86. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. november 30-án, kedden 14 órakor lesz a zalaszentiváni temetőben. Előtte, 13 óra 15 perckor gyászmise. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
"Szívünkben emléked nem pótolja semmi, míg a földön élünk, nem fogunk feledni." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk NÉMETH MÁRTA halálának 2. évfordulóján. Szerettei
"A bánat, a fájdalom örökre megmarad. De te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad." Fájdalommal emlékezünk LUKÁCS JÓZSEFNÉ Eszti néni halálának 10. évfordulóján. Szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk RADICS JÁNOS életének 90. évében elhunyt. Temetése 2021. november 30-án, kedden 10 órakor lesz a zalalövő-mindszenti temetőben. Gyászmise a temetés napján reggel 9 órakor lesz a zalalövői templomban. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SIMONYAI AMBRUS életének 90. évében elhunyt. Temetése 2021. november 29-én, hétfőn 13 órakor a lenti temetőben lesz. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Külön köszönet a lenti Kolping dolgozóinak lelkiismeretes ápolásáért. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, hogy BÁLINT GYÖRGYNÉ szül. Poszavecz Erzsébet életének 89. évében elhunyt. Temetése 2021. december 3-án, pénteken 15 órakor lesz a nagykanizsai temetőben. Gyászoló család
"Istenke, vedd térdedre Édesanyánkat, ringasd szelíden, mert nagyon elfáradt. Ki adtál életet, adj neki most álmot, és mivel ígértél, szavadat kell állnod, mert ő mindig hitt és sose kételkedett, szájára suttogva vette a nevedet." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCS JÓZSEFNÉ szül. Salamon Anna életének 81. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2021. november 29-én, hétfőn 14 órakor lesz a zalalövői temetőben. Előtte, 13 órakor gyászmise a zalalövői templomban. A gyászoló család
"A halállal csak az élet ér véget, a szeretet nem." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MÁTYÁS ISTVÁN (Matyi) 72 éves korában örökre megpihent. Temetése 2021. december 3-án, pénteken 12.30-kor lesz a pölöskei temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
"...azt hittem, több időm van... ...annyi mindent szerettem volna még..." Gyászoló család Isten szeretetében bízva tudatja, hogy SZABÓ JÓZSEF életének 73. évében örökre megpihent. Végső búcsút 2021. november 26-án, pénteken 13 órakor veszünk tőle a nagylengyeli temetőben, előtte, 12.15-kor gyászmise. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük és csak egy szál virággal búcsúzzunk. "Legyen az álmod, legyen az álmod szép..." (P. Box) Szerettei
"Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre!" Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy szerető testvérünk, nagynénink és rokonunk KULCSÁR JULIANNA életének 77. évében, türelemmel viselt, hosszú betegség után elhunyt. Temetése, kérésének megfelelően, családi körben megtörtént. Gyászoló család
”Megállt a drága szív, mely élni vágyott, pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Nélküled üres és szomorú a házunk, nem hisszük el, hogy téged hiába várunk. Örök marad az arcod, nevetésed, szavad, mert az mind a szívünkben marad.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VARGA JÓZSEF 63 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. november 30-án, kedden 9 óra 45 perckor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Gyászmise aznap 8 órakor lesz a kertvárosi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
"Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, s akit szeretünk, azt soha nem feledjük el." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk KUSTÁN JÓZSEF halálának 15. évfordulóján. Felesége, lányai, unokája és vejei
trauma / 22 perce
Lánya halálsikolyai kísértik az édesanyát: telefon rögzítette a támadást
szívszorító részletek / 22 perce
Megrázó őszinteséggel beszél édesanyja elvesztéséről Rubint Réka: láttam a szemében, hogy búcsúzik
hagyományaink / 22 perce
Ma van advent első vasárnapja
irigylésre méltó képek / 48 perce
Ördög Nóra csodás, napsütéses helyre utazott pihenni a családjával
gyomorforgató / 52 perce
Kutyákkal etette meg terhes felesége holttestét a válogatott focikapus
Rekordszámú versenyző / 52 perce
Sikeres a 2021-es e-Hód informatikai verseny