„Ez a könyv a könyvek könyve, szegény ember drágagyöngye”

„Ez a könyv a könyvek könyve, szegény ember drágagyöngye. Égi harmat lankadtaknak, világosság földi vaknak. Bölcsességnek aranyútja: Boldog, aki rátalál!...”

Oka van annak, hogy a nagy író és költő, Gárdonyi Géza Írás a Bibliába című versének sorait idézzük, hiszen számunkra is örömet jelentett, amikor levéltárunk könyvtárában rátaláltunk Káldi György 1782-ben Budán megjelent bibliafordítására.

Káldi György korának kiemelkedő személyisége, tehetséges tudósa, az ő nevéhez fűződik az első teljes magyar nyelvű katolikus bibliafordítás, melynek alapja a Szent Jeromos által héberből és görögből latinra fordított Vulgáta, melyet a tridenti zsinat 1546-ban a katolikus egyház hivatalos Bibliájának nyilvánított.

A Biblia címlapja 1782. Ezt a példányt ferences szerzetesek használták

Elemi iskolai tanulmányait Nagyszombatban végezte. A tehetséges ifjú tanulmányainak elvégzése után Esztergomba, Kutasi János érsek és prímás udvarába került. Ő segítette felkészítését az egyházi pályára, valószínűleg ő is szentelte pappá. A fiatal pap külföldön folytatott további, kiegészítő tanulmányokat. 1595-ben Bécsben kezdi meg, majd Rómában folytatja teológiai ismereteinek bővítését. Nagy hatással volt rá Bécs legismertebb jezsuita szónoka, valószínűleg az ő hatására lépett be a jezsuita rendbe. A bécsi és római évek magas szintű képzést biztosítottak számára. Hét év múlva visszatért Erdélybe, Kolozsvárra, ahol a rendházban a jezsuita növendékek lelki vezetője volt. 1605-ben élete fontos állomásához érkezett. Ez év október 11-én Gyulafehérváron kezdte meg a latin nyelvű Biblia magyar nyelvre történő fordítását. Munkája megkezdéséről így vall: „Erdélyben, Gyula Fejér Várat az igaz Bibliának fordításához kezdtem és Isten kegyelméből végbe is vittem.” Másfél év alatt készült el vele, 1607. március 25-én Olmützben fejezte be. Nem tudni az okot, mi hátráltatta az elkészült kézirat kinyomtatását, mindenesetre két évtizedet kellet várni a nagy munka megjelenésére. Pázmány Péter 1625. április 3-i dátummal engedélyezte a kiadást, és még ez év őszén Pázmány Péter és Bethlen Gábor fejedelem pénzügyi támogatásából sajtó alá került a Káldi-biblia. Bécsben 1626-ban, Formika Máté nyomdájában kezdték meg a fordítás nyomtatását, ahol maga Káldi is jelen lehetett. Két különböző díszcímlappal nyomtatták ki. Az egyiken öt jezsuita szent volt látható, a másik változaton elmaradtak a szentek képei. A fordítás viszonylag kis példányszámban jelent meg. Második, változatlan kiadására több mint egy évszázadot kellet várni, 1732-ben, Nagyszombatban nyomtatták. A harmadik kiadás Budán jelent meg 1782-ben, levéltárunk könyvtára is e kiadás egyik példányát őrzi. A díszes, egészbőr kötésű, bordázott gerincű, nagyalakú könyv címlapján a következő olvasható: Szent Biblia, Melyet Az Egész Kereszténységben bévött, Régi Deák bötűből Magyarra fordította a Jesus alatt Vitézkedő Társaság-béli Nagy Szombati Káldi György Pap. Legutolsó Nyomtatás Budán, a Királyi Universitásnak Bötűivel, MDCCLXXXII-ik Esztendőben.

A bőrkötésű Biblia gerince, dombornyomott felirattal

Az 1140 oldalas könyv végén, az Újszövetség után, oldalszám nélkül, Esdrás harmadik és negyedik könyve olvasható, ezt követi héber, görög és egyéb idegen nyelvű szavak magyarázata, végül bibliai lajstrom, mely 13 lapos bibliai szótár.

A magyar nyelvű Biblia jelentőségét mutatja, hogy két évvel a budai kiadást követően, már a búcsúszentlászlói ferences rendház szerzetes közössége olvasta, amit a címlapra 1787-ben kézzel írt feljegyzés tanúsít. Ritkasága pedig a ferences rend számára sokat jelentő, csaknem száz évvel későbbi feljegyzésből adódik, mely a kötéstábla belső oldalára ragasztott előzéklapon olvasható. A fekete tintával írt jegyzet a ferences rend neves hitszónokától, Hajóssy Krizantól származik: Én Hajóssy Chrysanthus átolvastam egész 706. lapig, egész XLIII. részig, mely ekképp kezdődik: „a nép nem engedvén, 1868/69 november.” A szerzetes – Szinnyei József életrajzi összefoglalójából tudható – a bejegyzés évében, 1868. szeptember 18-án lépett be a ferences rendbe, és a búcsúszentlászlói rendházban élt, mint novícius. Feljegyzése szerint a Szentírás tanulmányozásában Jeremiás próféta könyvének 43-ik fejezetéig jutott. Írt költeményeket, egyházszónoklati folyóiratot szerkesztett Budapesten, Komáromban, Pozsonyban, a Szónokok könyve című munkája kéziratban maradt fenn. A Biblia utolsó lapján is ferences szerzetes feljegyzése olvasható. 1872-ben Hyginus Allerstorfer házfőnök a rendházban lakó, szerzetesi élettel ismerkedő hét novícius nevét örökítette meg az utókor számára.

Káldi György a magyar szellemi élet kimagasló tehetsége 1634-ben, 62 éves korában halt meg. A 17. században munkája eredményeit nemzetközileg is elismerték. A Káldi-biblia és a 36 évvel korábban, 1590-ben Károli Gáspár fordításában megjelent protestáns vizsolyi Biblia egyaránt jelentősen hatott a magyar nyelv, irodalom és kultúra fejlődésére. Szakrális rendeletetése révén ösztönözte az „Írás” felé fordulást, annak egyéni és közösségi olvasását, tanulmányozását. 2014 októberében, reprint kiadásban újra megjelent az 1626-ban Bécsben kinyomtatott fordítás. Gárdonyi szavait ismételjük: „Boldog, aki rátalál!” Valóban boldogság volt rátalálni a könyvek könyvére, és rövid bemutatásával talán felkelthettük Olvasóinkban az érdeklődést.


szponzorált tartalom
Hangolódjunk az őszre – káros szokásoktól mentesen
gólyahír
Kisbabát vár Erzsébet királynő unokája
Műsorkavalkád / 20 perce
Hétvégi közvetítéseket kínál az Opera
Énekes, zenés, táncos kamaraprodukciókkal és áriaestekkel jelentkeznek a nevesebbnél nevesebb előadók.
Gyász
Tudatjuk mindenkivel, hogy BORBÉLY GYULÁNÉ szül. Kristály Ida temetését 2020. szeptember 30-án 13.30-kor tartjuk a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben.
"Mikor a testemet már roskadozva vittem, Váratlanul csendesen átölelt az Isten..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. MOLNÁR NÁNDOR életének 81. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 13 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Előtte 12.15-kor szentmise a kórház kápolnában. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a temetésen részt vesznek, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Szomorú szívvel tudatjuk, hogy édesanyánk GYÖNGY ISTVÁNNÉ szül. Horváth Gyöngyike 2020. szeptember 19-én csendesen megpihent. Szeptember 29-én, kedden 11 órakor kísérjük utolsó útjára a zalaszabari temetőben. Köszönet a barátoknak, rokonoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. Lányai és családjaik
"Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BABATICS JÓZSEF életének 68. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. szeptember 29-én, kedden 13.30-kor lesz az egerszeghegyi temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SKÁFÁR JÓZSEFNÉ szül. Kovács Margit zalaszentgróti lakos életének 94. évében szíve örökre megpihent. Hamvait szűk családi körben helyeztük végső nyughelyére. A gyászoló család
" Nélküled már semmi sem olyan, mint régen, Fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében, Idézzük szavaid, mosolyod emléked, Szerettünk, szeretünk, nem feledünk Téged." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JELENICSNÉ HALÁSZ IDA életének 54. évében szíve megszünt dobogni. Végső nyugalomra helyezése szeptember 28-án, hétfőn 15 órakor lesz a hottói temetőben. Előtte 14.15-kor gyászmise a hottói templomban. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Szerető családja Zalai Hírlap munkatársai A Mediaworks Hungary Zrt. saját halottjának tekinti.
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TAKÓ PIROSKA életének 87. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 10 órakor lesz a milejszegi-rózsásszegi temetőben. Előtte 9.30-kor gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BAKOS JÓZSEFNÉ szül. Gérczei Emma életének 88. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 28-án, hétfőn a 15 órakor kezdődő gyászmise után lesz a petrikeresztúri temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOZMA IMRE életének 90. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 12 órakor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti köztemetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JOBBÁGY JÁNOS (Laci) életének 64. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 28-án, hétfőn 15.30-kor lesz a becsehelyi temetőben. Előtte 15 órakor gyászmise a becsehelyi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy KISS ISTVÁN alibánfai lakos életének 67. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 13.30-kor kezdődő gyászmise után 14.00 órakor lesz az alibánfai temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Soha el nem múló szeretettel... KASZÁS JÓZSEF életének 78. évében örökre megpihent. Az elhunyt lelki üdvéért a temetés előtt 2020. szeptember 25-én, pénteken 14 óra 30 perces kezdettel gyászmise lesz Zalaegerszegen, a csácsi templomban. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló fia és családja
"Jöttél, és elmentél halkan, Mint a földnek futó vendége. Honnan? Hová? Mi azt tudjuk csak, Isten kezéből, Isten kezébe." Megrendülten tudatjuk, hogy TÓTH MIKLÓS volt zalaszentbalázsi lakos tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 15 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
"Örök álmát őrizze béke és nyugalom!" Soha el nem múló szeretettel emlékezünk GERENCSÉR LÁSZLÓ halálának 10. évfordulóján. Szerettei
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy RIGÓ LAJOSNÉ szül. Lóránt Rozália életének 90. évében örökre megpihent. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 11 órakor lesz a kozmadombjai temetőben. Előtte 10 órakor gyászmise a kálócfai templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ ERZSÉBET (Zsozsó) halálának 3. évfordulóján. Leánya Cintia, szerető szülei és húga Tünde
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BEDENEK ANDRÁS szíve, életének 65. évében szerető családja körében örökre megpihent. Hamvait szűk családi körben helyeztük végső nyughelyére. A gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy TÓTH ERZSÉBET (Nyanya) 92 éves korában elhunyt. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 9 órakor lesz a zalaegerszegi, Göcseji úti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
"Csillag volt, mert szívből szeretett, S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, De a szívünkben él, s örökre ott marad." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk ÖZV. BOROS LAJOSNÉ szül. Kukor Mária halálának 10. évfordulóján BOROS ERVIN halálának 22. évfordulóján és BOROS ÉVA halálának közelgő 4. évfordulóján. Csilla és családja
"Küzdöttem értetek szívvel és erővel, de mint a büszke fák, végül ledőltem. Most szívemből kérem tőletek, Szeressétek egymást, mert én már nem leszek..." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy KOSTORJÁK JÓZSEF MIHÁLY 65 éves korában elhunyt. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 12 órakor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Ezúton szeretnénk megköszönni a II-es Belgyógyászat munkatársainak áldozatos munkáját. Gyászoló édesanyja, testvére, fiai és unokája
Öngyilkos paktum / 24 perce
Német politikus: az illegális migrációt bátorítja Brüsszel új csomagja
szereptévesztés / 24 perce
Rendőr mentegette az erőszakos bűnözőt
Megújuló energiaforrások / 38 perce
Családi házak napelemeire indul támogatási program
Archibald-díj / 40 perce
Először kapta őslakos festő Ausztrália legrangosabb művészeti kitüntetését
Tech testvér figyel / 1 órája
Megnézhetjük, melyik honlap hogyan követ – meglehet, sokkoló lesz
Citera, tilinkó és koboz / 1 órája
Népi hangszergyűjteményét mutatta be Birinyi József Lentiben
Korosa Titanilla