Hallgassa élőben!

„Ez a könyv a könyvek könyve, szegény ember drágagyöngye”

„Ez a könyv a könyvek könyve, szegény ember drágagyöngye. Égi harmat lankadtaknak, világosság földi vaknak. Bölcsességnek aranyútja: Boldog, aki rátalál!...”

Oka van annak, hogy a nagy író és költő, Gárdonyi Géza Írás a Bibliába című versének sorait idézzük, hiszen számunkra is örömet jelentett, amikor levéltárunk könyvtárában rátaláltunk Káldi György 1782-ben Budán megjelent bibliafordítására.

Káldi György korának kiemelkedő személyisége, tehetséges tudósa, az ő nevéhez fűződik az első teljes magyar nyelvű katolikus bibliafordítás, melynek alapja a Szent Jeromos által héberből és görögből latinra fordított Vulgáta, melyet a tridenti zsinat 1546-ban a katolikus egyház hivatalos Bibliájának nyilvánított.

A Biblia címlapja 1782. Ezt a példányt ferences szerzetesek használták

Elemi iskolai tanulmányait Nagyszombatban végezte. A tehetséges ifjú tanulmányainak elvégzése után Esztergomba, Kutasi János érsek és prímás udvarába került. Ő segítette felkészítését az egyházi pályára, valószínűleg ő is szentelte pappá. A fiatal pap külföldön folytatott további, kiegészítő tanulmányokat. 1595-ben Bécsben kezdi meg, majd Rómában folytatja teológiai ismereteinek bővítését. Nagy hatással volt rá Bécs legismertebb jezsuita szónoka, valószínűleg az ő hatására lépett be a jezsuita rendbe. A bécsi és római évek magas szintű képzést biztosítottak számára. Hét év múlva visszatért Erdélybe, Kolozsvárra, ahol a rendházban a jezsuita növendékek lelki vezetője volt. 1605-ben élete fontos állomásához érkezett. Ez év október 11-én Gyulafehérváron kezdte meg a latin nyelvű Biblia magyar nyelvre történő fordítását. Munkája megkezdéséről így vall: „Erdélyben, Gyula Fejér Várat az igaz Bibliának fordításához kezdtem és Isten kegyelméből végbe is vittem.” Másfél év alatt készült el vele, 1607. március 25-én Olmützben fejezte be. Nem tudni az okot, mi hátráltatta az elkészült kézirat kinyomtatását, mindenesetre két évtizedet kellet várni a nagy munka megjelenésére. Pázmány Péter 1625. április 3-i dátummal engedélyezte a kiadást, és még ez év őszén Pázmány Péter és Bethlen Gábor fejedelem pénzügyi támogatásából sajtó alá került a Káldi-biblia. Bécsben 1626-ban, Formika Máté nyomdájában kezdték meg a fordítás nyomtatását, ahol maga Káldi is jelen lehetett. Két különböző díszcímlappal nyomtatták ki. Az egyiken öt jezsuita szent volt látható, a másik változaton elmaradtak a szentek képei. A fordítás viszonylag kis példányszámban jelent meg. Második, változatlan kiadására több mint egy évszázadot kellet várni, 1732-ben, Nagyszombatban nyomtatták. A harmadik kiadás Budán jelent meg 1782-ben, levéltárunk könyvtára is e kiadás egyik példányát őrzi. A díszes, egészbőr kötésű, bordázott gerincű, nagyalakú könyv címlapján a következő olvasható: Szent Biblia, Melyet Az Egész Kereszténységben bévött, Régi Deák bötűből Magyarra fordította a Jesus alatt Vitézkedő Társaság-béli Nagy Szombati Káldi György Pap. Legutolsó Nyomtatás Budán, a Királyi Universitásnak Bötűivel, MDCCLXXXII-ik Esztendőben.

A bőrkötésű Biblia gerince, dombornyomott felirattal

Az 1140 oldalas könyv végén, az Újszövetség után, oldalszám nélkül, Esdrás harmadik és negyedik könyve olvasható, ezt követi héber, görög és egyéb idegen nyelvű szavak magyarázata, végül bibliai lajstrom, mely 13 lapos bibliai szótár.

A magyar nyelvű Biblia jelentőségét mutatja, hogy két évvel a budai kiadást követően, már a búcsúszentlászlói ferences rendház szerzetes közössége olvasta, amit a címlapra 1787-ben kézzel írt feljegyzés tanúsít. Ritkasága pedig a ferences rend számára sokat jelentő, csaknem száz évvel későbbi feljegyzésből adódik, mely a kötéstábla belső oldalára ragasztott előzéklapon olvasható. A fekete tintával írt jegyzet a ferences rend neves hitszónokától, Hajóssy Krizantól származik: Én Hajóssy Chrysanthus átolvastam egész 706. lapig, egész XLIII. részig, mely ekképp kezdődik: „a nép nem engedvén, 1868/69 november.” A szerzetes – Szinnyei József életrajzi összefoglalójából tudható – a bejegyzés évében, 1868. szeptember 18-án lépett be a ferences rendbe, és a búcsúszentlászlói rendházban élt, mint novícius. Feljegyzése szerint a Szentírás tanulmányozásában Jeremiás próféta könyvének 43-ik fejezetéig jutott. Írt költeményeket, egyházszónoklati folyóiratot szerkesztett Budapesten, Komáromban, Pozsonyban, a Szónokok könyve című munkája kéziratban maradt fenn. A Biblia utolsó lapján is ferences szerzetes feljegyzése olvasható. 1872-ben Hyginus Allerstorfer házfőnök a rendházban lakó, szerzetesi élettel ismerkedő hét novícius nevét örökítette meg az utókor számára.

Káldi György a magyar szellemi élet kimagasló tehetsége 1634-ben, 62 éves korában halt meg. A 17. században munkája eredményeit nemzetközileg is elismerték. A Káldi-biblia és a 36 évvel korábban, 1590-ben Károli Gáspár fordításában megjelent protestáns vizsolyi Biblia egyaránt jelentősen hatott a magyar nyelv, irodalom és kultúra fejlődésére. Szakrális rendeletetése révén ösztönözte az „Írás” felé fordulást, annak egyéni és közösségi olvasását, tanulmányozását. 2014 októberében, reprint kiadásban újra megjelent az 1626-ban Bécsben kinyomtatott fordítás. Gárdonyi szavait ismételjük: „Boldog, aki rátalál!” Valóban boldogság volt rátalálni a könyvek könyvére, és rövid bemutatásával talán felkelthettük Olvasóinkban az érdeklődést.


A Mindmegette karácsonyi ajánlata
A legjobb töltött káposzta receptek
A Mindmegette karácsonyi ajánlata
A tökéletes kókusztekercs receptje
trauma
Lánya halálsikolyai kísértik az édesanyát: telefon rögzítette a támadást
szívszorító részletek / 16 perce
Megrázó őszinteséggel beszél édesanyja elvesztéséről Rubint Réka: láttam a szemében, hogy búcsúzik
Öszintén beszélt édesanyja haláláról Hajdú Péternek.
Gyász
”Annyira szerettem volna élni értetek, de az Úr hívta lelkemet. Tiszta szívből azt kérem tőletek, szeressétek egymást, mint én titeket. Mindig ott leszek köztetek, s félve vigyázom minden léptetek.” Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédmamánk, anyósunk, nászasszonyunk ÖZV. HORVÁTH JÓZSEFNÉ szül. Fordán Irén tragikus hirtelenséggel életének 82. évében elhunyt. Temetése 2021. december 1-jén, szerdán 12.30-kor lesz a zalabesenyői temetőben. Gyászmise aznap 8 órakor a Mária Magdolna Plébánia-templomban. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
”Örök az arcod, nem száll el szavad, minden mosolyod a szívünkben marad.” Szomorúan tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FEHÉRNÉ ZSANKÓ KATALIN szerető szíve 57 éves korában megszűnt dobogni. Temetése 2021. november 30-án, kedden 8.30-kor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Férje, édesanyja, testvére, rokonok
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SIMON BÉLÁNÉ Ibi néni volt vendéglátóipari dolgozó 86 éves korában elhunyt. Végső nyugalomra helyezése 2021. november 30-án, kedden 12 óra 30 perckor lesz az ebergényi temetőben. Előtte gyászmise 12 órakor. Ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei
Szomorúan tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÓTH ISTVÁN életének 69. évében elhunyt. Temetése 2021. december 1-jén, szerdán 14 órakor lesz a zalabesenyői temetőben. Ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
”Vágytam maradni még szeretteim között, a sors végül ellenem döntött. Búcsúzni nem tudtam, ajkam nem engedett, amit mondtam volna - tudja, ki szeretett.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SIPOS OTTÓ (kőműves mester) életének 69. évében elhunyt. Temetése 2021. november 30-án, kedden 13 órakor lesz a baktüttősi temetőben. Előtte 12 óra 15 perckor gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Szeretettel emlékezünk KIRÁLY ÁRPÁD halálának 12. évfordulóján. Szerető családja
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy édesanyánk, nagymamánk, dédink MAGYAR KÁROLYNÉ szül. Beke Ágota szerető szíve, életének 88. évében megszűnt dobogni. Temetése 2021. december 1-jén, szerdán 13 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Gyászmise aznap reggel 7.30-kor a felsőtemplomban. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
"Nélküled már semmi sem olyan, mint régen, fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében. Idézzük szavaid, mosolyod, emléked, szerettünk és szeretünk, nem feledünk Téged." Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk CSER ZOLTÁNNÉ szül. Sziva Sarolta halálának 3. évfordulóján. Szerető családja
"Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, testvérem, nagybátyánk PÖRS ISTVÁN életének 86. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. november 30-án, kedden 14 órakor lesz a zalaszentiváni temetőben. Előtte, 13 óra 15 perckor gyászmise. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
"Szívünkben emléked nem pótolja semmi, míg a földön élünk, nem fogunk feledni." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk NÉMETH MÁRTA halálának 2. évfordulóján. Szerettei
"A bánat, a fájdalom örökre megmarad. De te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad." Fájdalommal emlékezünk LUKÁCS JÓZSEFNÉ Eszti néni halálának 10. évfordulóján. Szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk RADICS JÁNOS életének 90. évében elhunyt. Temetése 2021. november 30-án, kedden 10 órakor lesz a zalalövő-mindszenti temetőben. Gyászmise a temetés napján reggel 9 órakor lesz a zalalövői templomban. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SIMONYAI AMBRUS életének 90. évében elhunyt. Temetése 2021. november 29-én, hétfőn 13 órakor a lenti temetőben lesz. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Külön köszönet a lenti Kolping dolgozóinak lelkiismeretes ápolásáért. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, hogy BÁLINT GYÖRGYNÉ szül. Poszavecz Erzsébet életének 89. évében elhunyt. Temetése 2021. december 3-án, pénteken 15 órakor lesz a nagykanizsai temetőben. Gyászoló család
"Istenke, vedd térdedre Édesanyánkat, ringasd szelíden, mert nagyon elfáradt. Ki adtál életet, adj neki most álmot, és mivel ígértél, szavadat kell állnod, mert ő mindig hitt és sose kételkedett, szájára suttogva vette a nevedet." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCS JÓZSEFNÉ szül. Salamon Anna életének 81. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2021. november 29-én, hétfőn 14 órakor lesz a zalalövői temetőben. Előtte, 13 órakor gyászmise a zalalövői templomban. A gyászoló család
"A halállal csak az élet ér véget, a szeretet nem." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MÁTYÁS ISTVÁN (Matyi) 72 éves korában örökre megpihent. Temetése 2021. december 3-án, pénteken 12.30-kor lesz a pölöskei temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
"...azt hittem, több időm van... ...annyi mindent szerettem volna még..." Gyászoló család Isten szeretetében bízva tudatja, hogy SZABÓ JÓZSEF életének 73. évében örökre megpihent. Végső búcsút 2021. november 26-án, pénteken 13 órakor veszünk tőle a nagylengyeli temetőben, előtte, 12.15-kor gyászmise. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük és csak egy szál virággal búcsúzzunk. "Legyen az álmod, legyen az álmod szép..." (P. Box) Szerettei
"Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre!" Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy szerető testvérünk, nagynénink és rokonunk KULCSÁR JULIANNA életének 77. évében, türelemmel viselt, hosszú betegség után elhunyt. Temetése, kérésének megfelelően, családi körben megtörtént. Gyászoló család
”Megállt a drága szív, mely élni vágyott, pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Nélküled üres és szomorú a házunk, nem hisszük el, hogy téged hiába várunk. Örök marad az arcod, nevetésed, szavad, mert az mind a szívünkben marad.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VARGA JÓZSEF 63 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. november 30-án, kedden 9 óra 45 perckor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Gyászmise aznap 8 órakor lesz a kertvárosi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
"Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, s akit szeretünk, azt soha nem feledjük el." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk KUSTÁN JÓZSEF halálának 15. évfordulóján. Felesége, lányai, unokája és vejei
hagyományaink / 16 perce
Ma van advent első vasárnapja
irigylésre méltó képek / 41 perce
Ördög Nóra csodás, napsütéses helyre utazott pihenni a családjával
gyomorforgató / 45 perce
Kutyákkal etette meg terhes felesége holttestét a válogatott focikapus
Rekordszámú versenyző / 46 perce
Sikeres a 2021-es e-Hód informatikai verseny
két hét alatt minden kiderül / 8 órája
Karikó Katalin fontos dolgot mondott ki az új variánsról
foci / 8 órája
Mutatjuk a labdarúgó NB I mai eredményeit és a tabellát