„Ez a könyv a könyvek könyve, szegény ember drágagyöngye”

„Ez a könyv a könyvek könyve, szegény ember drágagyöngye. Égi harmat lankadtaknak, világosság földi vaknak. Bölcsességnek aranyútja: Boldog, aki rátalál!...”

Oka van annak, hogy a nagy író és költő, Gárdonyi Géza Írás a Bibliába című versének sorait idézzük, hiszen számunkra is örömet jelentett, amikor levéltárunk könyvtárában rátaláltunk Káldi György 1782-ben Budán megjelent bibliafordítására.

Káldi György korának kiemelkedő személyisége, tehetséges tudósa, az ő nevéhez fűződik az első teljes magyar nyelvű katolikus bibliafordítás, melynek alapja a Szent Jeromos által héberből és görögből latinra fordított Vulgáta, melyet a tridenti zsinat 1546-ban a katolikus egyház hivatalos Bibliájának nyilvánított.

A Biblia címlapja 1782. Ezt a példányt ferences szerzetesek használták

Elemi iskolai tanulmányait Nagyszombatban végezte. A tehetséges ifjú tanulmányainak elvégzése után Esztergomba, Kutasi János érsek és prímás udvarába került. Ő segítette felkészítését az egyházi pályára, valószínűleg ő is szentelte pappá. A fiatal pap külföldön folytatott további, kiegészítő tanulmányokat. 1595-ben Bécsben kezdi meg, majd Rómában folytatja teológiai ismereteinek bővítését. Nagy hatással volt rá Bécs legismertebb jezsuita szónoka, valószínűleg az ő hatására lépett be a jezsuita rendbe. A bécsi és római évek magas szintű képzést biztosítottak számára. Hét év múlva visszatért Erdélybe, Kolozsvárra, ahol a rendházban a jezsuita növendékek lelki vezetője volt. 1605-ben élete fontos állomásához érkezett. Ez év október 11-én Gyulafehérváron kezdte meg a latin nyelvű Biblia magyar nyelvre történő fordítását. Munkája megkezdéséről így vall: „Erdélyben, Gyula Fejér Várat az igaz Bibliának fordításához kezdtem és Isten kegyelméből végbe is vittem.” Másfél év alatt készült el vele, 1607. március 25-én Olmützben fejezte be. Nem tudni az okot, mi hátráltatta az elkészült kézirat kinyomtatását, mindenesetre két évtizedet kellet várni a nagy munka megjelenésére. Pázmány Péter 1625. április 3-i dátummal engedélyezte a kiadást, és még ez év őszén Pázmány Péter és Bethlen Gábor fejedelem pénzügyi támogatásából sajtó alá került a Káldi-biblia. Bécsben 1626-ban, Formika Máté nyomdájában kezdték meg a fordítás nyomtatását, ahol maga Káldi is jelen lehetett. Két különböző díszcímlappal nyomtatták ki. Az egyiken öt jezsuita szent volt látható, a másik változaton elmaradtak a szentek képei. A fordítás viszonylag kis példányszámban jelent meg. Második, változatlan kiadására több mint egy évszázadot kellet várni, 1732-ben, Nagyszombatban nyomtatták. A harmadik kiadás Budán jelent meg 1782-ben, levéltárunk könyvtára is e kiadás egyik példányát őrzi. A díszes, egészbőr kötésű, bordázott gerincű, nagyalakú könyv címlapján a következő olvasható: Szent Biblia, Melyet Az Egész Kereszténységben bévött, Régi Deák bötűből Magyarra fordította a Jesus alatt Vitézkedő Társaság-béli Nagy Szombati Káldi György Pap. Legutolsó Nyomtatás Budán, a Királyi Universitásnak Bötűivel, MDCCLXXXII-ik Esztendőben.

A bőrkötésű Biblia gerince, dombornyomott felirattal

Az 1140 oldalas könyv végén, az Újszövetség után, oldalszám nélkül, Esdrás harmadik és negyedik könyve olvasható, ezt követi héber, görög és egyéb idegen nyelvű szavak magyarázata, végül bibliai lajstrom, mely 13 lapos bibliai szótár.

A magyar nyelvű Biblia jelentőségét mutatja, hogy két évvel a budai kiadást követően, már a búcsúszentlászlói ferences rendház szerzetes közössége olvasta, amit a címlapra 1787-ben kézzel írt feljegyzés tanúsít. Ritkasága pedig a ferences rend számára sokat jelentő, csaknem száz évvel későbbi feljegyzésből adódik, mely a kötéstábla belső oldalára ragasztott előzéklapon olvasható. A fekete tintával írt jegyzet a ferences rend neves hitszónokától, Hajóssy Krizantól származik: Én Hajóssy Chrysanthus átolvastam egész 706. lapig, egész XLIII. részig, mely ekképp kezdődik: „a nép nem engedvén, 1868/69 november.” A szerzetes – Szinnyei József életrajzi összefoglalójából tudható – a bejegyzés évében, 1868. szeptember 18-án lépett be a ferences rendbe, és a búcsúszentlászlói rendházban élt, mint novícius. Feljegyzése szerint a Szentírás tanulmányozásában Jeremiás próféta könyvének 43-ik fejezetéig jutott. Írt költeményeket, egyházszónoklati folyóiratot szerkesztett Budapesten, Komáromban, Pozsonyban, a Szónokok könyve című munkája kéziratban maradt fenn. A Biblia utolsó lapján is ferences szerzetes feljegyzése olvasható. 1872-ben Hyginus Allerstorfer házfőnök a rendházban lakó, szerzetesi élettel ismerkedő hét novícius nevét örökítette meg az utókor számára.

Káldi György a magyar szellemi élet kimagasló tehetsége 1634-ben, 62 éves korában halt meg. A 17. században munkája eredményeit nemzetközileg is elismerték. A Káldi-biblia és a 36 évvel korábban, 1590-ben Károli Gáspár fordításában megjelent protestáns vizsolyi Biblia egyaránt jelentősen hatott a magyar nyelv, irodalom és kultúra fejlődésére. Szakrális rendeletetése révén ösztönözte az „Írás” felé fordulást, annak egyéni és közösségi olvasását, tanulmányozását. 2014 októberében, reprint kiadásban újra megjelent az 1626-ban Bécsben kinyomtatott fordítás. Gárdonyi szavait ismételjük: „Boldog, aki rátalál!” Valóban boldogság volt rátalálni a könyvek könyvére, és rövid bemutatásával talán felkelthettük Olvasóinkban az érdeklődést.


Szponzorált tartalom 
Érdekességek a tojásról, amit nem biztos, hogy tudtál
helyreállították
Újra megszólal Liszt Ferenc 170 éves zongorája
Csepp barát / 6 órája
Az egészségtudatos életmódról szól a TV2 új, gyerekeknek szóló sorozata
A kisfilm indulásáról Kásler Miklós tett közzé egy bejegyzést közösségi oldalán.
Gyász
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyánk, testvérünk, anyósunk, nagymamánk, dédimamám ZAKÓCS FERENCNÉ Marika néni életének 84. évében 2020. október 15-én eltávozott közülünk. Búcsúztatása október 21-én, szerdán 13.15-kor lesz a liszói római katolikus templomban. Hamvait 14 órakor helyezzük végső nyugalomra a liszói köztemetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Drága emléke szívünkben örökké él!
"Ott pihentek, ahol már nem fáj semmi, nyugalmatokat nem zavarja senki. Könnyes az út, mert sírotokhoz vezet, a jó Isten örködjön pihenésetek felett." Soha el nem múló fájdalommal, és szeretettel emlékezünk haláluk évfordulóján KULCSÁR LÁSZLÓ 1937-2002 IFJ. KULCSÁR LÁSZLÓ 1969-2015 "Akinek gyermekét nem fedi sírhalom, nem is tudja mi az igazi fájdalom." Szerettei
"Amikor Isten látta, Hogy az út túl hosszú, A domb túl meredek, A lélegzés túl nehéz lett, Átölelt és mondta: gyere haza." Szomorúan tudatjuk, hogy nagynénénk BUCZKÓ JENŐNÉ szül. Montag Mária a Zala Megyei Tanács nyugdíjasa 89 éves korában elhunyt. Utolsó útjára 2020. október 21-én, szerdán 14 órakor kísérjük a búcsúszentlászlói temetőben. Előtte 13.15-kor gyászmise a helyi templomban. Kérjük, tiszteletüket egy szál virággal szíveskedjenek kifejezni. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
"Megállt a szív, mely élni vágyott, Pihen a kéz, mely dolgozni imádott. Egy csoda volt, hogy éltél és minket szerettél, Nem haltál meg, csak álmodni mentél." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZALAI JÓZSEF életének 69. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2020. október 21-én 14 órakor lesz gyászmise keretében a keszthelyi Karmelita Bazilikában. Kérjük, egy szál virággal fejezzék ki együttérzésüket. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
"Elmentem szeretteim, nehéz volt már élni, Kopogok a jó Istennél bebocsátást kérni. Búcsúzom Tőletek, nekem így már könnyebb, Értem néhanapján ejtsetek egy könnyet." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TAKÁCS IMRE (a Tejipar volt dolgozója) életének 83. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2020. október 22-én, csütörtökön 11 órakor lesz a bucsutai temetőben. Gyászmise aznap reggel 7.45-kor lesz a zalaegerszegi Jézus Szíve templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MORVA MIHÁLYNÉ szül. Tormási Ilona ságodi lakos életének 84. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2020. október 21-én, szerdán 9.45-kor lesz a zalaegerszegi új temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Gyászoló lánya és a család
"Mikor a testemet már roskadozva vittem, Váratlanul csendesen átölelt az Isten..." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk a rokonokkal, ismerősökkel, akik ismerték és szerették, hogy NÉMETH ILONA JUDIT 1951-2020 misefai lakos sok szenvedés után elhunyt. Hamvait 2020. október 21-én, szerdán 9.15-kor a nagykapornaki templomban tartandó gyászmise után, 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a misefai temetőben. Tisztelettel kérjük a megemlékezőket a járványügyi helyzetre tekintettel mellőzzék a személyes részvétnyilvánítást. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, mély gyászunkban osztoznak. Gyászoló édesanyja, fia, öccse családjával
"Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Fájdalommal tudatjuk, hogy GOMBOS GYULA életének 85. évében örökre megpihent. Végső nyugalomra 2020. október 22-én, csütörtökön 11 órakor helyezzük a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KÁMÁN JÓZSEF életének 74. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése - szűk családi körben - 2020. október 20-án, kedden 13 órakor lesz a gellénházi temetőben. Előtte 12.15-kor gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Szomorúan tudatjuk, hogy JUSTUS STELLPFLUG (August) életének 90. évében elhunyt. Temetése szűk családi körben megtörtént. Gyászoló család
"Itt ringatták bölcsőm, itt születtem, Itt domborodjék a sír is fölöttem." Fájó szívvel tudatom, hogy Édesanyám TAKÁCS ISTVÁNNÉ szül. Szabó Terézia zalaegerszegi lakos 95 esztendős korában, október 15-én elhunyt. Temetése szülőfalujában, Csáfordon lesz 2020. október 17-én, szombaton (ma) 13 órakor. A gyászmise előtte 11 órakor lesz a zalaszentgróti templomban. Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmamban osztoznak. Gyászoló lánya
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KELEMEN LÁSZLÓ életének 70. évében elhunyt. Temetése 2020. október 21-én, szerdán 15 órakor lesz a kiskutasi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy PINTÉR JÁNOSNÉ életének 93. évében elhunyt. Temetése 2020. október 20-án, kedden 13.30-kor lesz a szentpéterúri temetőben. Előtte gyászmise 13 órakor a helyi templomban. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk a rokonokkal, ismerősökkel, hogy ID. ANDOR GYULA 72 éves korában elhunyt. Temetése 2020. október 20-án, kedden 11 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Gyászmise aznap 7 órakor a felső templomban. Kegyeletüket egy szál virággal szíveskedjenek leróni. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, mély gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Küzdöttem értetek szívvel és erővel, de mint a büszke fák végül ledőltem." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KOVÁCS SÁNDOR a Zala Volán nyugdíjasa életének 84. évében hosszantartó, súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2020. október 20-án, kedden 15 órakor lesz a pórszombati temetőben. Előtte 14 órakor gyászmise a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik. Külön köszönet a Szent Rafael Kórház Pulmonológiai Osztály összes dolgozójának áldozatos, segítőkész mukájáért. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SŐRE SÁNDOR búcsúztatója 2020. október 20-án, kedden 13 órakor lesz a novai temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek..." Fájdalommal tudatjuk, hogy BOGNÁR JÁNOSNÉ szül. Szabó Anna 77 éves korában elhunyt. Temetése október 20-án, kedden 13 órakor lesz az egervári temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy HERNÁDI JÓZSEFNÉ szül. Mónok Mária elhunyt. Temetése végakaratának megfelelően családi körben lesz. Gyászoló család
"Utolsó utadra indulj megnyugodva, szeretetünk elkísér égi otthonodba." Fájó szívvel tudatjuk, hogy RAB JENŐ csertalakosi, majd Zalaegerszeg, Lehel úti lakos, a Zala Volán nyugdíjasa 79 éves korában hosszantartó, méltósággal viselt, súlyos betegségben elhunyt. Temetése október 20-án, kedden 15 órakor lesz a karácsonyfai temetőben, előtte 14 óra 15 perckor gyászmise a helyi templomban. Minden külön értesítés helyett. Tisztelettel kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család
"Annyira akartam élni, veletek lenni, Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BÁLIZS JÓZSEF a csácsbozsoki egyházközség volt kántora életének 95. évében örökre megpihent. Temetése 2020. október 22-én, csütörtökön 14 órakor lesz Zalaegerszegen a csácsbozsoki temetőben. Előtte 13.30-kor gyászmise a csácsbozsoki templomban. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
A Kanizsa VSE győzelme / 7 órája
Rangadónak indult, aztán fölényes siker lett a vége
Kühne László
A paksiak akarata volt most még az erősebb / 7 órája
A ZTE FC csapatának visszatérő hibái okozták a vereséget
Kerkai Attila
megnyerte kilencedik mérkőzését a Murakeresztúr / 8 órája
Szünet után fordított a Gutorfölde
ZH
Így látja a MKOSZ elnöke / 8 órája
A „buborékrendszer” is megoldás lehet
MTI
megbénulhat a férfi kosárlabda-bajnokság / 8 órája
A ZTE KK már játszana…
Kerkai Attila
a vasúti átjárót lezárták / 10 órája
Embert gázolt a vonat Zalaegerszegen
zaol.hu